Un mar de propostes digitals

octubre de 2017 Escola El Diví Mestre - ZER Terra Alta Nord
0 Comentaris Experiència participant MLA 2018
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

A la ZER Terra Alta Nord tenim una franja de l'horari on treballem per espais i oferim a l'alumnat diferents propostes. En l'ambient científico-tècnic els alumnes tenen aquest portafolis digital d'aula on hi troben totes les propostes relacionades amb la competència digital: https://sites.google.com/xtec.cat/zerterraaltanord/ambient-tecnol%C3%B2gic Quan es considera necessari, es dedica una sessió a fer algun taller en el qual els docents expliquen a l'alumnat continguts o consells específics que són d'interès general i necessaris en el dia a dia a l'aula: taller de processador de textos, de diapositives, ús del correu electrònic d'aula...

Objectius

  • Incrementar de forma progressiva l'autonomia i la correcta utilització de les TAC.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Primerament, s’explica com accedir al portafolis digital i es fa una explicació genèrica de les propostes que hi apareixen i quin és el temps estimat per implementar-la, sempre respectant el ritme de tot l’alumnat.
  2. En segon lloc, l’alumnat elegeix la proposta que desitja realitzar i s’agrupen en grups de màxim tres persones segons els seus interessos.
  3. Una proposta pot durar entre una i tres sessions. Al final de cada sessió l’alumnat escriu al seu full de seguiment quina proposta ha fet, quins passos ha seguit i també la valora numèricament. A més a més, es fa una assemblea. on es parla del què s’ha fet, com ha anat, com han treballat, què podrien millorar, ofereixen suggeriments... El docent també pren nota de les seves observacions.
  4. Mensualment es fa una publicació a la pàgina web de l’escola de tal manera que les famílies puguin fer el seguiment de les tasques que realitzen els seus fills i les seves filles a l’aula.
  5. Quan es considera necessari, es fan tallers específics on es treballen destreses concretes quan el claustre detecta alguna necessitat.

Autors

sergio oliver

sergio oliver

Escola Sant Àngel

Tecnologies Emprades

Android,Scratch,Scratch JR,Lego WeDo

Paraules Clau

Scratch
scratch JR
robòtica
legowedo
cubrubik
stopmotion
Kahoot
seguretat a la xarxa
sites
gimcanacodisqr
programador

Observacions

Es poden anar afegint propostes durant el curs escolar si es creu convenient. Durant el següent curs escolar es mantindrà la mateixa metodologia però es redissenyaran propostes relacionades amb eines no treballades durant el present curs.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari