Edu_Hack

Propostes educatives

Proposta creada per participants de l'equip numero 8 durant la sessió Edu_Hack 2016

THE FUN MACHINE


0 Comentaris
Àrees / Matèries
Diverses matèries
Nivell(s) educatiu(s)
Educació secundària obligatòria
Metodologia(s)
Treball per projectes
Gamificació
Reptes
Aprendre fent
Procés tecnològic: Requeriment, recerca d'informació, Generació d'idees, selecció de la millor solució, planificació de la realització, realització i avaluació

Descripció general

Creació d'una màquina que representa la cohesió de la nostra classe, on cada grup crea una màquina amb la seva personalitat tant individual com grupal. Al final totes les màquines encaixen creant un moviment fruit de l'ànima de la classe.

Objectius d'aprenentatge

 • Fomentar el treball en equip, la cohesió i el respecte.
 • Fomentar la creativitat, els valors i l'espirit crític.
 • Aprendre a treballar amb materials i eines a l'aula taller.
 • Aprendre a dissenyar, modelar amb programes de disseny 3D i finalment imprimir en impressores 3D.
 • Aplicar conceptes de diferents matèries: Tecnologia, TIC, Física, llengües, plàstica, tecnologia,...

Seqüenciació

 1. Creació dels grups. El professor dinamitzarà l'activitat per crear grups heterogenis i cooperatius d'unes 4 o 5 persones.
 2. Explicació del projecte. Es formularà l'inici com un enigma a resoldre: Si forem una màquina com seria?
 3. Establir les condicions inicials (coneixements previs, espai, temps, material, encaix...)
 4. Disseny i construcció de la màquina de grup.
 5. Muntatge i prova de la Fun Machine, (submàquines)
 6. Feedback dels alumnes del grup, i presentar solucions a les propostes de millora
 7. Ensamblatge de la Fun Machine grupal, (Màquina)
 8. Feedback de la classe, i presentar solucions a les propostes de millora
 9. Tancament del projecte i avaluació
 10. Divulgació del projecte amb un video del Making Off del projecte.

Innovació

Perquè integra creativitat, valors i tecnologia, on la impressora 3D no és l'objectiu sinó una eina i un element motivador de creació. És un projecte interdisciplinari, on també s'inclou la tutoria. És un projecte flexible i adaptable per diferents nivells i es pot treballar horitzontal i verticalment a nivell de centre.

Avaluació

Qualitativa per rúbriques. Auto-avaluació i co-avaluació entre equips. Proposem una lliga a nivell local, regional, i europeitzar el projecte.Gamificació amb budgets de proposta més creativa, millor funcionament de la màquina, la màquina més divertida...

Gestió de l'alula

Disposició per grups. Multi-espai Els alumnes gestionen el seu propi projecte, el professor com a coach

Participants

Ana Albalat Martinez

Ana Albalat Martinez

Ins. Ernest Lluch
ANA ALBALAT MARTINEZ

ANA ALBALAT MARTINEZ

Institut Ernest Lluch
Joan Canudas

Joan Canudas

Ins. Bruguers
neus flores

neus flores

Keysight
Josep Gilabert

Josep Gilabert

UPC
David Serras

David Serras

Ins. Bruguers

Competències

Competencies digitals:
Instruments i aplicacions:
C1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar
C3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals
Tractaments de la informació
C6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines
digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement
Comunicació interpersonal i col·laboració
C8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball
col·laboratiu.
Ciutadania, hàbits i civisme
C9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot utilitzant
els recursos digitals propis de la societat actual
C11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant
aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital.

Tecnologia & Recursos

Impressores 3D
Treball col·laboratiu mitjançant Drive
Dispositius Mòbils
Altres: Tall per laser.
Apps per l'edició de video
Programari de modelatge 3D: Sketch Up i OpensCAD
Yenka

Observacions / extres

Proposem crear una Fun machine durant el Mobile World Congress. El "Fun Machine Day" hi anirem tots els centres del projecte. L'encaix és el punt d'encontre entre les submàquines, cada subgrup crea un element de sortida de la seva màquina, que serà l'inici del següent subgrup. És a dir, el final d'uns són els inicis de l'altre, buscant el funcionament d'una màquina tancada. La nostra proposta tracta l'encaix amb impressora 3D, però aquesta proposta busca ser el més flexible possible, i per tant és aplicable a circuits elèctrics, incloure robòtica, acció humana, cadena de missatges mitjançant codis QR, videos...

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari