Proposta creada per participants de l'equip numero 3 durant la sessió Edu_Hack 2016

Sol aniràs més ràpid, acompanyat arribaràs més lluny


0 Comentaris
Nivell(s) educatiu(s)
Educació secundària obligatòria
Metodologia(s)
Treball per projectes
Reptes
Aprendre fent
Aprenentatge-servei
Aprenentatge cooperatiu

Descripció general

Es tracta d'un projecte vinculat a les àrees d'Educació Física, Ciències Socials i Cultura i Valors de 3r d'ESO, i a la matèria d'Informàtica de 4t d'ESO. També comptarà amb el recolzament de les matèries de Llengües i Matemàtiques. L'objectiu principal del projecte és que els alumnes de 3r d'ESO realitzin entre tots una cursa real, que els portarà a un viatge virtual per diferents països a un destí escollit per ells mateixos de forma consensuada. Per dur-ho a terme, s'utilitzarà una App de geolocalització elaborada pels alumnes de 4t d'ESO. Aquesta App servirà per orientar els alumnes en el seu recorregut i comptabilitzar els quilòmetres que van realitzant a mesura que avancen en la cursa i el viatge del projecte. Aquest viatge es dividirà en etapes. L'equip responsable de cada regió omplirà i compartirà amb els seus companys de classe, el diari de viatge que hauran preparat prèviament. Tota la informació del diari estarà recollida en l'App de geolocalització. Com a cloenda del projecte, els alumnes de 3r d'ESO hauran de portar a terme de forma conjunta una acció solidària en un dels territoris visitats, partint de les necessitats detectades durant el viatge virtual. La principal motivació és el treball en equip, el treball per reptes didàctis i l'ús de noves tecnologies.

Objectius d'aprenentatge

 • Dissenyar i elaborar una App amb geolocalització per enregistrar els quilòmetres recorreguts i mostrar la ruta i informació de cada etapa.
 • Promoure el treball de la resistència aeròbica de forma individual per assolir un repte col·lectiu.
 • Descobrir i analitzar diferents entorns socials i culturals amb esperit crític.
 • Participar de forma activa i solidària per donar resposta a una necessitat de l'entorn llunyà.
 • Treballar de forma autònoma i participar de forma activa i democràtica en el desenvolupament de l'aprenentatge en equip.

Seqüenciació

 1. 3r d'ESO (inici de curs). Tria del destí del viatge virtual tenint en compte: -El nombre d'alumnes i de quilòmetres que pot recórrer cada alumne. -La temporització - Un cop calculat el radi possible, es decideix de forma consensuada el destí del viatge.
 2. 4t d’ESO (1r trimestre – Informàtica): Dissenyar i elaborar una App amb geolocalització que permeti enregistrar els quilòmetres individuals i orientar els alumnes en el seu recorregut a mesura que avancen en la cursa i el seu viatge virtual. Ha de permetre que els alumnes de 3r d’ESO publiquin la informació de la etapa de la que són responsables.
 3. 3r d’ESO (1r Trimestre – Socials): Treball de recerca en equip sobre la regió/territori del que són responsables des d’un punt de vista social i cultural. Enregistrar les ressenyes a l’App de geolocalització. Detectar necessitats i fer propostes d’actuació.
 4. 3r d’ESO (2n trimestre – Educació Física): Dedicar 12-15 minuts de cada sessió d’Educació Física al treball aeròbic de resistència individual per acumular quilòmetres i assolir cadascuna de les etapes plantejades.
 5. 3r d’ESO (2n Trimestre – Socials): Finalitzada cada etapa del recorregut l’equip responsable d’aquella regió/territori presenta a la resta de la classe els aspectes més rellevants que han trobat, i les seves propostes d’actuació a partir de les necessitats detectades.
 6. 3r d’ESO (3r Trimestre - Cultura i valors): A partir de les necessitats detectades en cada regió pels diferents equips, de forma assembleària hauran de decidir sobre quina fer una actuació solidària concreta i real. Dissenyar el pla d’actuació d’aquesta proposta i portar-lo a terme entre tots.

Innovació

És un projecte obert i flexible, on els alumnes tenen llibertat de decisió sobre el que volen aprendre i com ho volen fer. És transversal. Promou la cooperació i l'autonomia. Potencia l'aprenentatge significatiu a travès de reptes didàctics. Utilitza les noves tecnologies per assolir les finalitats i objectius del projecte.

Avaluació

4t ESO: Crear una app que doni resposta a les necessitats que presenta el projecte (App dissenyada). 3r ESO (Educació Física): Valorar la millora personal i l'esforç mostrat en relació al treball de resistència (registre de quilòmetres recorreguts, co i autoavaluació). 3r ESO (Ciències Socials): Demostrar conèixer l'entorn de forma crítica (rúbriques exposició oral i entrades del diari de viatge). 3r ESO (Cultura i valors): Propostes d'actuació (coavaluació) i execució de l'acció solidaria.

Gestió de l'alula

Distribució d'alumnes en equips heterogenis.

Participants

Silvia Espinosa

Silvia Espinosa

INS Joaquima Pla i Farreras
Iolanda Mateu

Iolanda Mateu

Col·legi Maristes Montserrat Lleida
Guillermo Matías

Guillermo Matías

INS Joaquima Pla i Farreras
Gemma Torrejón

Gemma Torrejón

INS Joaquima Pla i Farreras
Jordi Vilà

Jordi Vilà

CEIP Roc Alabern

Competències

Ús de les tecnologies a favor de l'aprenentatge.
Participació i compromís en la societat democràtica.
Conèixer i entendre diferents realitats socials i culturals.
Actitud crítica.
Transformació de les idees en acció.
Càlculs matemàtics.
Autoregulació de l'aprenentatge.

Tecnologia & Recursos

Programes de creació d'app Android.
Plataforma de geolocalització.
Xarxes socials (Instagram, Skype, Youtube, ...).
Codis QR.
Dispositius mòbils.

Observacions / extres

Projecte obert, es podrien implicar més àrees. Presenta un disseny inclusiu. Es podria treballar amb altres països, i fer una cursa internacional.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari