Edu_Hack

Propostes educatives

Proposta creada per participants de l'equip numero 8 durant la sessió Edu_Hack 2016

Sciencetube


0 Comentaris
Àrees / Matèries
Diverses matèries
Nivell(s) educatiu(s)
Educació secundària obligatòria
Metodologia(s)
Treball per projectes
Reptes
Indagació
Aprendre fent
Aprenentatge basat en problemes

Descripció general

Projecte col·laboratiu interdisciplinari de ciències, tecnologia, anglès i visual i plàstica, on els alumnes dissenyen i realitzen experiments que penjaran en un canal de vídeo i compartiran a través de codis QR.

Objectius d'aprenentatge

 • Establir relacions entre la ciència i a la vida quotidiana.
 • Expressar-se oralment i per escrit en anglès (CLIL) en un context el més versemblant possible.
 • Ús d'eines digitals: 1- Aplicacions col·laboratives. 2- Programari d'edició de vídeo (OpenShot) 3- Ús de dispositius mòbils per enregistrar vídeo i capturar codis QR. 4- Aprendre a compartir i valorar vídeos a la xarxa.
 • Treball en equip i gestió de projectes.

Seqüenciació

 1. Formulació d'una qüestió i plantejament del problema a resoldre: Per què es fan malbé els aliments? Quins canvis podem observar? Què podem fer per conservar-los?
 2. Organització dels grups, establiment de rols i assignació de responsabilitats. Creació d'un calendari Google per a la gestió del temps.
 3. Recerca d'informació.
 4. Formulació i selecció d'hipòtesis.
 5. Disseny d'un experiment treballant amb documents col·laboratius.
 6. Storyboard en anglès (Aplicació Celtx) Requeriments: S'ha de comprovar la hipòtesi. Ha de contenir com a mínim un GAG sobre seguretat al laboratori.
 7. Realització de l'experiment i enregistrament i edició del vídeo.
 8. Pujar el vídeo a un canal col·laboratiu i generar el codi QR de la ubicació a la xarxa.
 9. Crear una fitxa que contingui el nom de l'experiment, una fotografia i el codi QR.
 10. Coavaluació: Deixar un comentari als vídeos dels companys valorant: 1- Originalitat i creativitat. 2- Qualitat de realització. 3- Si és entenedor. Autoavaluació: Del treball en equip i individual. 1- Assoliment de responsabilitats. 2- Compliment del terminis establerts. Avaluació pel professor: 1- Treball diari a l'aula. 2- Seguiment del mètode científic. 3- Expressió oral i escrita en anglès. 4- Ús responsable de les noves tecnologies i internet. 5- Valoració de les tasques realitzades.

Innovació

Integra diverses disciplines i matèries fent possible que l'alumnat estableixi relacions entre la ciència i la vida quotidiana. Els fa protagonistes de la seva recerca i la comparteixen.

Avaluació

Tres tipus Autoavaluació a través de rúbriques. Coavaluació a la xarxa a través de comentaris. Criteris: Originalitat i creativitat. Qualitat de realització Si és entenedor. Avaluació del professor

Gestió de l'alula

Treball en equips Portaveu per a interactuar amb el professor Posada en comú al final de cada classe.

Participants

Francesc Garcia Sanfèlix

Francesc Garcia Sanfèlix

Núria López Morón

Núria López Morón

Institut El Sui
Anna Márkova

Anna Márkova

Joan Sánchez

Joan Sánchez

Competències

Aprendre a aprendre.
Competència lingüística.
Competència científica (Interacció amb el món físic).
Competència digital.
Competències intrapersonals i interpersonals.

Tecnologia & Recursos

Mòbils
Tablets
Programari per realització i edició de vídeos.
Recursos de laboratori.
Internet.

Observacions / extres

No disponible...

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari