Raonament tridimensional mitjançant un videojoc

maig de 2018 Escola Enric Casassas
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Matèria
Matemàtiques
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
Resolució d'exercicis i problemes
Aprenentatge basat en problemes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquesta proposta pretén treballar la geometria de l’espai amb alumnes del cicle mitjà i superior d’educació primària mitjançant l’ús d’un videojoc comercial de tipus puzzle, el Kula World. En aquest videojoc el/la jugador/a controla una esfera (una pilota de platja) que ha de recórrer una plataforma tridimensional formada per cubs cercant les claus que li permetin habilitar la sortida i seguint unes mecàniques de joc molt concretes, que fan que es requereixi un esforç per localitzar i accedir als objectes que ha d'aconseguir. Des del punt de vista matemàtic, cal tenir en compte que en l’etapa que hem fet la proposta és important treballar la identificació i construcció de figures en l'espai, així com la localització d'objectes i descripció de moviments en l'espai. En aquest sentit, el videojoc proposat aporta un context ric en el qual els fenòmens tridimensionals participen de forma natural en la dinàmica de joc i són necessaris per poder avançar pels nivells. Malgrat tot, cal tenir en compte que, tot i que jugar i avançar en el joc ens proporciona diverses oportunitats d'aprenentatge, al ser un videojoc comercial no hi ha mecanismes que forcin l'alumne a reflexionar sobre el seu aprenentatge o connectar conceptes. Per aquest motiu complementem l'experiència de joc amb activitats i problemes que incideixen en els aspectes matemàtics que volem treballar. Hem dissenyat una seqüència d'activitats que promou que l'alumne treballi amb figures tridimensionals analitzant-ne les propietats i que es plantegi diversos problemes matemàtics, específicament sobre camins en plataformes tridimensionals. Una de les activitats és la creació de plataformes tridimensionals amb instruments manipulatius, que facilita els aprenentatges matemàtics a partir de donar suport al desenvolupament del pensament abstracte, estimular els coneixements provinents del món real dels estudiants, proporcionar formes de representació que afavoreixin la codificació dels conceptes matemàtics i proporcionar oportunitats als estudiants per descobrir per ells mateixos conceptes matemàtics.

Objectius

  • Treballar la geometria de l’espai, com la identificació i construcció de figures en l’espai o la descripció de moviments a l’espai
  • Promoure el pensament matemàtic
  • Millorar la competència matemàtica
  • Treballar la competència digital

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Reptes geomètrics. El primer pas consisteix en enfrontar-se al videojoc i intentar superar diversos nivells. Cadascun dels nivells ofereix un nou repte que l'alumne ha de superar, des de buscar una clau que no es visualitza d'inici a recórrer diverses plataformes inconnexes. A l'aula els alumnes poden jugar individualment o en parelles, compartint ordinador, fet que fomentarà la discussió entre ells.
  2. Del model virtual al món real. Un cop s'han acostumat al raonament geomètric del joc, es demana als alumnes que es centrin en una o vàries plataformes proposades pel docent i les reprodueixin utilitzant un material manipulatiu com poden ser els cubs multilink. El docent pot triar un nivell del joc en el que la plataforma tingui una complexitat de representació adequada per a cadascú, i també pot demanar-los que reprodueixin diverses d'aquestes plataformes.
  3. Resolució de problemes. Per poder aprofundir en la resolució de problemes i el pensament matemàtic es proposa als alumnes la resolució d’una llista de problemes plantejats pel docent
  4. Creació de noves plataformes. Finalment es proposa la creació de noves plataformes mitjançant un editor de dibuix tridimensional com l'sketchup

Autor

M Rosa Vilar Riera

M Rosa Vilar Riera

Escola Enric Casassas

Tecnologies Emprades

Sketchup

Paraules Clau

Geometria
videojocs
materials manipulatius

Observacions

Aquest videojoc presenta als alumnes objectes tridimensionals, però ho fa a partir de la interacció amb una pantalla plana. Per tant, una primera dificultat per als alumnes és observar i interpretar aquesta tridimensionalitat i traslladar-la al món real. Per altra banda, ens permet proposar activitats complementàries amb materials manipulatius que mantinguin les mecàniques del joc i així poder passar de la pantalla a la realitat de forma natural. Des d'aquesta perspectiva, la proposta de combinar el treball en entorns virtuals i l'ús de materials manipulatius es presenta com una bona oportunitat per ajudar els alumnes a consolidar els seus coneixements al traslladar-se d'un entorn a l'altre. Aquesta activitat es pot complementar promovent que els alumnes intentin explicar-se entre ells les propietats bàsiques de la figura que construeixen, permetent així que el docent identifiqui errors conceptuals dels alumnes i pugui monitoritzar els seus avenços.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari