Projecte de naturalització del pati. Proposta en 3D

febrer de 2019
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

S'ha iniciat un projecte de naturalització del pati, per fer-lo més atractiu ala vista, eliminar la visió de tant ciment i donar-li un to més càlid. En aquest projecfte són els alumnes els qui fan les propostes de com volen que sigui el pati en un futur no gaire llunyà.

Objectius

 • Comprende el concepte d'escala com instrument de mesura i per interpretar mapes i plànols senzills.
 • Analitzar el concepte d'escala i realitzar una maqueta del pati de l'escola.
 • Utilitzar l'escala per poder representar diferents mesures.
 • Fomentar la investigació matemàtica particular de l'alumnat com a mitjà d'aprenentatge.
 • Crear models imprimibles 3D amb Tinkercad per a representar objectes reals.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. 1.- Pluja d'idees de com els alumnes voldríen que fos el pati de l'escola. Es proposa als alumnes fer una remodelació del pati de l'escola, ja que els mestres considerem que hi ha massa ciment i és poc acollidor. És en aquest moment en que els alumne tenen la paraula i proposen canvis i/o millores que voldríen introduir al pati per fer-se'l més "seu".
 2. 2.- Presa de mides del pati Els alumnes, per grups, han fet un plànol del pati a mà alçada i li han posat les mesures a la realitat. Per fer aquests mesuraments hem utilitzat cintes mètriques de 15m per a les distàncies llargues i regles de 50cm per a les distàncies curtes.
 3. 3.- Aprenentatge del contingut de l'àmbit de matemàtiques de cicle superior, dimensió mesura, "Disseny d’escales i d’intervals de mesura per interpretar dades". A l'àmbit de matemàtiques, amb la tutora, hem treballat el disseny d'escales per poder definir una escala que ens convingui per expressar en un espai reduït i escalat, la representació del pati amb els elements que hi ha prèviament a l'actuació de naturalització. Cada objecte, mesurat prèviament a la realitat, ha estat passat a l'escala definida i s'han escrit les cotes de cada part en una representació sobre el paper.
 4. 4.- Creació d'un plànol en 3D amb materials de papereria i plastilina per grups. Amb els mateixos grups que a l'activitat descrita 2 i un cop tenim els elements definits a escala, és el moment de crear una representació a escala de la seva proposta de naturalització del pati a l'àrea d'educació artística: educació visual i plàstica de l'àmbit artístic. Els elements estructurals que hi ha al pati s'han de mantenir, com tanques, enllumenat, papereres, ... d'altres es poden eliminar (a criteri de cada grup), i d'altres s'hi poden afegir en funció de la proposta grupal. Cada element nou haurà de crear-se en 3D amb materials de papereria i plastilina i definir-ne les cotes a escala en un paper.
 5. 5.- Exposició de les propostes dels grups. Cada grup d'alumnes farà una exposició oral al gran grup del seu projecte de naturalització de patis i mostrarà la seva creació artística als companys explicant amb detall els canvis que hi introduiria i les raons per les quals proposen. Seguidament es farà una exposició pública de tots els projectes per a que els alumnes els puguin mirar i analitzar individualment. Passats uns dies de l'exposiciópública es farà una votació sobre el projecte que més agrada als alumnes de cicle superior. En pot sortir una projecte aprovat al 100% o una proposta que sigui una barreja de projectes presentats.
 6. 6.- Definir els elements a crear en 3D amb Tinkercad per cada alumne o grup d'alumnes. Un cop amb la proposta de projecte ja aprovada per la totalitat dels alumnes, serà el moment de repartir-se la feina sobre els elements que cal crear amb Tinkercad amb l'ajuda dels plànols acotats que han dibuixat els alumnes en cada proposta de projecte. Així doncs, cada alumne individualment o grupalment serà l'encarregat de crear en 3D l'element que hagi escollit d'acord amb l'escala definida.
 7. 7.- Creació amb Tinkercad dels elements i impressió en 3D de cada element. Els elements que s'hagin d'imprimir hauran de ser a escala i, abans d'enviar a la fase d'impressió caldrà que un altre alumne el verifiqui, tenint en compte que s'adeqüi a les mesures necessàries, que estructuralment sigui fidel a la realitat. Un cop creat i validat, serà el moment de portar a imprimir. Se n'hauran de fer tantes còpies com sigui necessàri. Per exemple, si al pati hi ha quatre fanals, caldrà imprimir-ne quatre. Nota: També hi ha la possibilitat de cercar si algun usuari d'internet ja ha creat algun element que ens pugui fer servei i no haver de començar de zero. Es poden buscar recursos a pàgines de repositories de dissenys 3D com www.thingiverse.com. Si cal, també es poden redissenyar per afegir o treure elements o fer-hi modificacions a l'original descarregat d'internet.
 8. 8.- Exposició al públic en general de la maqueta resultant del projecte a l'entrada de l'escola per a que tota la comunitat educativa la pugui conèixer. Un cop acabada la maqueta del pati i amb els dissenys 3D finalitzats, es farà públic per a la comunitat educativa en una exposició a l'entrada de l'escola. També serà el moment de transferir-la al grup de pares impulsors i desenvolupadors del projecte "Naturalització del pati" per a que pugui fer realitat amb el seu treball desinteressat la transformació d'aquest espai.

Observacions

Aquesta experiència està sent implementada en el moment de la seva publicació, per tant, no podem aportar imatges de les últimes activitats.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari