Edu_Hack

Propostes educatives

Proposta creada per participants de l'equip numero 2 durant la sessió Edu_Hack 2016

PROJECT@PP


0 Comentaris
Àrees / Matèries
Diverses matèries
Nivell(s) educatiu(s)
Educació primària
Metodologia(s)
Treball per projectes
Aprendre fent

Descripció general

Project@pp és una APP (en procés de creació) que facilita el treball per projectes amb els alumnes de cicle mitjà i superior. La idea és seguir el mateix procés que en el treball propi de projectes, però utilitzant aplicacions i recursos que ens proporcionen els dispositius mòbils i tauletes. D’aquesta manera els alumnes treballaran individualment, en petit grup i en gran grup, amb l’objectiu d’elaborar un projecte cooperatiu amb la guia del mestre que, a part de seguir el procés, els facilitarà els recursos, eines, enllaços,etc. L’aplicació integra tots els passos per a treballar amb aquesta metodologia però alhora és flexible i s’adapta a les necessitats específiques i/o especials dels alumnes. A través d’aquesta aplicació els estudiants accedeixen amb autonomia als recursos, eines i enllaços necessaris i el docent pot supervisar el treball de cada grup, modificar si cal algun aspecte i dissenyar qüestionaris d’avaluació. La metodologia de treball és el treball cooperatiu. Project@app permet compartir els projectes en una plataforma en línia per a que siguin consultables i degut al seu caràcter obert si s’escau es poden descarregar, millorar i ser completats a distància. En definitiva, pretén ser una eina útil per al treball a l’aula i a casa. La plataforma de Project@pp pretén crear un repositori de projectes d’escoles i instituts a fi de difondre i promocionar el treball per projectes com a millor eina per treball de les competències bàsiques.

Objectius d'aprenentatge

 • Millorar l'autonomia de l'alumnat.
 • Saber utilitzar correctament les eines digitals adequades al projecte.
 • Saber treballar cooperativament, i atendre adequadament les NEE.
 • Aprendre a seleccionar els recursos que ens ofereix la xarxa.
 • Ser creatiu.

Seqüenciació

 1. Sessió 1: (gran grup) Tria del tema i pluja d'idees sobre què en sabem
 2. Sessió 2: organització dels equips de treball. (El mestre programarà l'eina en funció d'aquests grups: recursos, enllaços, apps...)
 3. Sessió 3: (gran grup) repartiment de tasques i exposició dels objectius específics de cada grup
 4. Sessió 4, 5 i 6: (petit grup) treball específic utlitzant els recursos facilitats a l'aplicació. (Creació de coneixement)
 5. Sessió 7 i 8: (gran grup) compartir a l'aula les aportacions de cada grup cooperatiu a través de l'eina digital.
 6. Sessió 9: Avaluació (coavaluació, autoavaluació,...)

Innovació

Eina innovadora (cal crear-la o utilitzar les existents). Treball en projectes de forma digital. Nova forma d'interactuar amb l'alumne i entre els alumnes.

Avaluació

Intruments: Rúbrica facilitada per l'eina digital que permet fer un seguiment del procés dut a terme durant la realització del treball específic, a nivell individual i de grup. Formulari de coavaluació facilitat per a l'eina digital i preparat pel mestre (cada grup avalua els altres).

Gestió de l'alula

Aula adequada pel treball cooperatiu. Interacció directa i virtual. Espai adequat per l'exposició final.

Participants

Clara Camps

Clara Camps

Ntra Sra Lurdes (Barcelona)
Lluís Colas Berenguer

Lluís Colas Berenguer

Escola La Vila
Xavier Fabré Xuclà

Xavier Fabré Xuclà

Escola Marta Mata
Mercè Vilà Collado

Mercè Vilà Collado

Escola La Vila

Competències

Autonomia
Nova forma d'aprenentatge
Tecnològica
Treball cooperatiu

Tecnologia & Recursos

Tauletes o portàtils.
Connexió a la xarxa (internet).

Observacions / extres

La proposta didàctica es pot aplicar en multitud de projectes i àrees disciplinars. És flexible, es pot adaptar a qualsevol contingut. És una forma de treball adequada per l'escola inclusiva. No deixa de ser un treball per projectes, però integrant les noves tecnologies i aprofitant-ne tot el seu potencial.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari