Mobile Lab - Dispositius mòbils al laboratori

gener de 2018 Mirasan
0 Comentaris Experiència participant MLA 2018
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Resolució d'exercicis i problemes
Classe inversa
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquesta experiència s'ha dut a terme amb alumnes de 3r d'ESO dins l'assignatura de Biology and Geology. Es parteix d'una metodologia d'aprenentatge per descobriment i investigació en què els alumnes aprenen l'anatomia del cor i les fases del cicle cardíac treballant cooperativament. Seguint els principis de la metodologia AICLE, s'estableixen dos nivells d'activitat. Una sessió preparatòria a l'aula on es realitzen activitats de bastida o "scaffolding" per facilitar la comprensió dels continguts seguida d'una sessió al laboratori on, mitjançant la dissecció, els alumnes observen l'anatomia d'un cor de xai. Les aplicacions utilitzades han estat: Moodle Mobile per facilitar la distribució d'informació, Anatomy 4D per afavorir la comprensió de conceptes mitjançant la realitat augmentada, Playposit per reforçar la comprensió oral i Wunderlist per gestionar i documentar les tasques a realitzar al laboratori. El producte final és un informe multimèdia en què els alumnes comuniquen en anglès els seus descobriments i conclusions tot fent ús de les seves habilitats comunicatives en aquest idioma.

Objectius

 • Foment de l’expressió oral en anglès.
 • Comprensió sobre l’anatomia i funcionament del cor.
 • Comprensió sobre el cicle cardíac i el camí de la sang.
 • Promoure el treball cooperatiu.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Introducció. Es comença plantejant l’objectiu de l’activitat i el seu funcionament. Es distribueixen els alumnes en grups heterogenis de ¾ persones. Cada membre del grup escull un rol per treballar cooperativament (vegeu annex pels diferents rols).
 2. Visualització de l’anatomia del cor. Es distribueix el marcador “The heart” entre els grups. En funció del rol adoptat pels alumnes cadascú d’ells accedeix bé a l’aplicació Anatomy 4D o a la infografia amb la informació sobre el cor i el cicle cardíac.
 3. L’alumne amb el rol “reporter” llegeix la informació de la infografia als altres membres del grup tot guiant l’activació i desactivació del menú de l’aplicació indicat per les paraules clau (en taronja) presents a la infografia. L’alumne amb el rol “recorder” comprova que tots els membres del grup entenguin els conceptes i les conclusions del grup.
 4. Avaluació de la comprensió. La comprensió dels conceptes s’avalua en gran grup mitjançant l’opció “Space Race” de Socrative a través un qüestionari creat pel docent.
 5. Preparació de l’activitat de laboratori. Els alumnes en grup visualitzen el procediment per realitzar la dissecció d’un cor mitjançant un vídeo creat amb Playposit que conté preguntes integrades que els alumnes han de contestar.
 6. Activitat de laboratori: Dissecció d’un cor de xai. Els alumnes accedeixen a través del seu correu electrònic a les instruccions distribuïdes pel docent a través de l’aplicació Wunderlist. A mesura que van realitzant les activitats, marquen la tasca com a completada a la mateixa aplicació. Aprofitant les característiques de l’aplicació, els alumnes capturen imatges i afegeixen els arxius d’àudio on expliquen en anglès el procediment seguit durant la realització de l’activitat. L’estudiant amb el rol “quality checker” assegura que l’activitat estigui correctament completada abans d’enviar el seu informe al professor/a.
 7. Avaluació. Es porta a terme a dos nivells. Una avaluació sobre el treball realitzat pels grups feta pels mateixos alumnes mitjançant el formulari https://goo.gl/Fq36gt i una avaluació portada a terme pel docent a partir de la rúbrica següent: https://goo.gl/51Xt3a

Observacions

Aquesta proposta es duu a terme a partir d'un model BYOD (Bring your own device). Cal considerar que les diferents característiques dels dispositius poden fer que la gravació d'arxius dins la mateixa aplicació Wunderlist doni problemes. Els alumnes poden realitzar els seus enregistraments amb la gravadora del mòbil i pujar-les posteriorment a Google Drive per compartir-les amb el/la docent. Per agilitzar la distribució de les instruccions al laboratori, és convenient haver fet un grup de contactes de classe amb les adreces de correu electrònic dels alumnes. Wunderlist permet la impressió de les llistes creades. Aquesta utilitat pot ser-nos beneficiosa en cas de fallides de la connectivitat o problemes amb els dispositius dels alumnes. Podeu veure els materials emprats per realitzar aquesta activitat mitjançant aquest enllaç: https://goo.gl/2BdfXL

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari