Materials, equipaments i reactius del laboratori clínic

octubre de 2019 Institut Miquel Martí i Pol
0 Comentaris Experiència participant MLA 2020
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

El projecte consisteix que, a partir d'un treball col·laboratiu i d'autoaprenentatge guiat pel professor, l'alumne identifiqui, conegui els usos i utilitzi correctament el diferent material i equipament d'ús comú en el laboratori clínic. També aprendrà la classificació dels principals reactius, també l'aigua, que es pot trobar en un laboratori general.

Objectius

 • Cooperar i comunicar-se de manera adequada i respectuosa.
 • Acceptar les opinions dels altres i consensuar resultats.
 • Col·laborar per tal d'assolir els objectius establerts.
 • Aconseguir un aprenentatge significatiu.
 • Reconèixer el material i equipament d'ús comú al laboratori. Aprendre a utilitzar de manera correcta i sense riscos per a la seva integritat el material i l'equipament del laboratori. Aplicar procediments de pipeteig, amb pipetes manuals i automàtiques i de mesura de masses. Aplicar procediments de manteniment, conservació i neteja d'equips i materials. Identificar els riscos inherents a les tècniques realitzades. - Protegir el medi ambient. Realitzar un ús i una gestió adequada dels residus generats. Utilitzar de manera correcta i responsable diferents recursos TIC com l’editor de vídeos i la presentació en Google Drive.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Les sessions són de 2 hores. El treball col·laboratiu es realitzarà en un temps total de 18-20 hores
 2. Dia 1 (2 h). Explicació del treball a realitzar i dels criteris avaluació. Dinàmica de grup per escollir 4 grups (3 o 4 persones). Materials volumètrics materials no volumètrics
 3. Dia 2 (2 h). Equipaments al laboratori
 4. Dia 3 i 4 (4 h). Pràctica pipetes i balances: identificar els senyals que hi surten. Fer un vídeo <2’ pipeteig manual (pera i automàtic). Fer un vídeo <2’ comprovar balança+tarar+pesar. foto pipeta automàtica i manual i balança amb les parts i la simbologia. Resolució d'exercicis senzills
 5. Dia 5 (2 h). Rentat de materials. Tipus de productes de neteja (sabons i detergents+alcalins+àcids+dissolvents+neutralitzant: posar un exemple de cadascú i contra què actuen. Fer pràctica de control de qualitat del rentat del material de vidre.
 6. Dia 6 (2 h). Desinfectants. Tipus: alcohols, clorhexidina, compostos d’amoni 4º: 1 exemple de cada contra què actuen. Pràctica del lleixiu, desinfecció de superfícies. Esterilització. Autoclau: foto i breu explicació.
 7. Dia 7 (2 h) Reactius químics. R. Orgànics i inorgànics. Posar 3 exemples de cada i una foto. Puresa d’un reactiu: definició i graus.
 8. Dia 8 (2 h). Aigua. Tipus: explicació+ exemples d’ús. Pràctiques 6,7,8 (Aigua: duresa i clor total i lliure, pH i conductivitat sobre aigua destil·lada EXAMEN: VISO+TEÒRIC

Observacions

El treball té com a màxim objectiu que es realitzi a partir de la col·laboració de tots els membres de l'equip, de forma que entre ells s'ajudin i es complementin per tal d'assolir les diferents propostes que fa el professor. Per a cada repte plantejat l'avaluació consistirà en: 1. Autoavaluació: en forma de Rúbriques o Taules d'avaluació. 2. Coavaluació: a partir de la puntuació que donen els companys als vídeos, dels altres grups. 3. Avaluació pel professor: mitjançant una taula d'avaluació en la qual es tindrà en compte l'actuació dins del grup, els vídeos i la resolució dels problemes que sorgeixen. Examen final, amb una part de VISO amb les fotos generades per ells mateixos. 4. Avaluació de l'equip docent: sobre el Power Point generat al Google Drive final.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari