Les tauletes digitals a les Unitats Docents de Justícia Juvenil del Centre Educatiu l'Alzina

abril de 2017 C.Educ.Justícia L'Alzina
0 Comentaris Experiència participant MLA 2018
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

La proposta neix davant la proposta del Departament de poder disposar de tauletes al centre durant un trimestre. Busquem que els alumnes adquireixin autonomia a l'hora de cercar i gestionar informació, analitzar i resoldre problemes amb més facilitat i realitzar més i millor treball col·laboratiu, mostrant ser crítics i reflexius davant la informació i davant també de la seva feina i sent capaços de trencar els límits físics de l'aula i de les mateixes limitacions de la nostra institució en la qual tots plegats convivim i que ens marca tant la manera de treballar. Una de les limitacions més destacables que ens trobem i que està lligada a la nostra institució i a les seves característiques pròpies, és la manca d'Internet, que tot i que ens limita la feina no impedeix que realitzem activitats adaptades fent ús de les noves tecnologies, en aquest cas, les tauletes. Aquest tipus d'eina, tenint en compte el perfil del nostre alumnat, és molt útil i ens ajuda a augmentar la seva motivació i interès així com millorar el seu aprenentatge, per això hem valorat molt positivament la realització d'aquest projecte tot i saber que estaríem limitats i que hauríem de fer un gran treball previ de preparació per poder fer un ús útil i enriquidor de les tauletes sense Internet. Partirem de la poesia escrita per dones per treballar la igualtat de gènere, per prendre consciència de les injustes relacions de gènere existents a la societat. Per tant s'ha procurat triar poemes que ofereixin una imatge no estereotipada dels sexes, dels seus comportaments i de les seves expectatives, tot això partint de les característiques preconcebudes dels mateixos alumnes per anar esmicolant i fragmentant aquestes idees tan arrelades que existeixen en ells. Per aquest motiu la idea de fragmentació de la qual parlem passa per la generació de conflictes, de tal manera, que si l'alumne viu el conflicte entre la realitat descoberta i la seva forma de pensar es veu impulsat a replantejar-se els seus punts de vista.

Objectius

 • Aconseguir l'èxit escolar amb l'aplicació d'un model pedagògic innovador i eficient que aprofiti de forma òptima i coherent els recursos disponibles i les propostes didàctiques encaminades a incrementar la motivació i al desplegament òptim de les potencialitats de l'alumnat.
 • Aplicar un model d’ensenyament personalitzat que permeti que l’alumne se situï al centre de l’aprenentatge.
 • Iniciar un procés positiu vers la competència digital i la utilització responsable dels dispositius mòbils més enllà de l'ús lúdic.
 • Desplegar al màxim les competències transversals: Treball en equip, autonomia personal, pensament crític i presa de decisions.
 • Donar a conèixer i valorar la poesia escrita per dones en el segle XX, així com reconèixer els estereotips sexistes existents a la literatura i la societat actual.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Introducció del projecte i ús de la tauleta En aquesta activitat es farà una introducció del projecte, explicant quina serà la seva temàtica, la metodologia de treball que farem servir i els objectius a assolir. S'explicarà el funcionament general de la tauleta i del vocabulari específic de la mateixa i es presentaran les diferent app's que s'utilitzaran a les activitats. Els alumnes faran una primera presa de contacte amb les tauletes i podran, per parelles, conèixer i familiaritzar-se amb elles.
 2. Escolta la poesia Utilitzarem la música com a element proper als nostres alumnes per encaminar-los de forma subtil cap a la poesia. De fet, la música té poesia i la poesia té música. Aplicacions utilitzades: • Reproductor de vídeo. • Lector Codi QR
 3. Qui escriu què? Aquesta activitat està dissenyada per ressaltar els tòpics sexistes a la literatura. Com els estereotips de gènere poden donar una idea preconcebuda sobre el que escriuen les dones i el que escriuen els homes. Aplicacions utilitzades: • Lector / Editor PDF XODO PDF. • Lector Codi QR • Creador avatar AVATAR CARTOON.
 4. A la recerca de l'escriptora. A través de la cerca en diferents llibres de text de la literatura, enumerarem, de forma comparativa, la quantitat d'escriptores i escriptors del S. XX que apareixen en ells. Es repartiran els llibres de text de diferents editorials a cada grup de treball. • Cada grup de dos elaborarà un llistat amb les escriptores i els escriptors del S. XX que apareixen a cada llibre a l'ordinador. • Amb el llistat fet hauran de fer un gràfic representatiu amb les dades recollides utilitzant l'aplicació de la tauleta "Chart maker" Aplicacions utilitzades: • Elaboració de gràfics Chart maker.
 5. Llegim a les poetesses del S. XX Se'ls proporcionarà als alumnes els poemes seleccionats en un pdf a la tauleta amb una petita ressenya de les autores així com una petita explicació del context històric en el qual va viure i escriure l'obra en qüestió. En tots els poemes treballats (Llengua Castellana, Llengua Catalana i Llengua Anglesa) se seguirà el mateix esquema de treball: - Localització del poema: • Autora. Dades biogràfiques • Època. - Anàlisis del poema: • Llegir els poemes, primer individualment, tantes vegades com sigui necessari. I després, en veu alta, mentre es llegeixen en veu alta, aquests també es gravaran. Els poemes s'han d'escoltar. • Escriure una frase sobre la primera sensació/emoció que ens ha produït la seva lectura (tristesa, alegria,...). • Per a profunditzar la comprensió d'aquest, tornar-lo a llegir i anar escrivint tot allò que no s'entengui, els versos més complicats o les paraules que necessitem buscar en el diccionari. Després intentar trobar el significat intercontextual d'aquest. • Distingir el tema: en poques paraules explicar el que l'autora ha volgut transmetre'ns. Creus que un escriptor ho hauria expressat de forma diferent? Què creus que hauria canviat? • Debatre de forma grupal el tema del poema. Confeccionar un mural amb les idees exposades. - Jugant amb els poemes: • A partir d'uns exemples donats per nosaltres (PDI) confeccionar un cal·ligrama del poema. • Realitzar una fotografia al cal·ligrama amb la tauleta per poder fer un mural. Aplicacions utilitzades: • Lector / Editor PDF XODO PDF. • Editor de documents Word Libreoffice. • Càmera de fotos.
 6. Poesia Visual Consisteix en explicar el sentit dels poemes a partir de la seva traducció visual utilitzant imatges per a expressar-se. En grups de dos hauran de: - Seleccionar el poema treballat que més els agradi i d'aquest escollir quins versos voldran treballar. - Tots els joves disposaran d'una galeria d'imatges a la tauleta. - Després de llegir-lo hauran de copiar els versos a treballar visualment, hauran d'escollir el color, el tipus, la mida i la forma de la lletra amb la qual voldran expressar els versos seleccionats, amb l'aplicació PIXLR. - Escollir la/les imatge/s i conceptes visuals necessaris i muntar a l'ordinador el poema visual. - Tots els poemes visuals s'imprimiran per poder muntar una exposició conjunta. Aplicacions utilitzades: • Editor / Creador d'imatges PIXLR.
 7. Recitem poemes "audiollibre" Amb els versos escollits per realitzar els poemes visuals es farà un "audiollibre" a través de la recitació i gravació d'aquests, per després poder muntar un arxiu d'àudio amb els diferents poemes visuals. • Cada alumne llegirà en silenci, les vegades que sigui necessari pel seu poema visual. • Llegirà en veu alta amb claredat articulatòria i amb l'adequada entonació i ritme. (Practicar les vegades que siguin necessàries). Ho faran en parelles per ajudar-se entre ells. • En grups de dos es gravaran un a l'altre. Aplicacions utilitzades: • Gravadora de veu. • Editor d'imatge / vídeo DRAW MY STORY.
 8. Posada en comú: Parlem dels poemes Aquesta activitat es farà en grup, on s'exposaran les diferents argumentacions, reflexiones i conclusions sobre tot el treballat al projecte. • Comentar en grup els versos i els poemes que més els han agradat i el perquè. • Parlar i reflexionar sobre el fet que estiguessin fets/escrits per dones. Aplicacions utilitzades: • Càmera de vídeo (No ús per part dels joves).

Autors

XAVIER ITURBE ESCOBAR

XAVIER ITURBE ESCOBAR

C.Educ.Justícia L'Alzina
MACARENA PEDRERO RODRIGUEZ

MACARENA PEDRERO RODRIGUEZ

C.Educ.Justícia L'Alzina

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

Poesia
Tauletes

Observacions

La proposta inclou el treball previ del claustre de mestres per tal de preparar les sessions amb les tauletes, l'avaluació del projecte per part dels mestres i alumnes així com la programació del mateix projecte "Paraules de dona". Aquesta proposta s'ha fet tenint en compte el fet de no poder disposar en cap moment de la possibilitat de tenir connexió a Internet. Amb el nexe d'unió de les tauletes digitals i amb la planificació del treball previ per part dels mestres participants. Així com un recull de les observacions i avaluacions del mateix per part dels diferents participants (alumnes i mestres).

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari