Learning Studios. Part of Reinvent the Classroom: Perfils de ciutats europees.

novembre de 2016 Ramon Fuster
0 Comentaris
Etapa
Tots
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

El Learning Studios és una aula equipada amb potents eines i tecnologia on l'alumnat de l'escola pot dissenyar, crear i inventar fent servir metodologies com la de design thinking per adquirir aprenentatges i habilitats per al futur. Quan pensem en aquest espai, no pensem en un espai on la tecnologia és la finalitat de l'aprenentatge, sinó en un espai que ens permet treballar amb metodologies on l'alumnat és el centre del procés d'aprenentatge i el professorat n'és un guia que acompanya. D'aquesta manera, l'aula Learning Studios ens permet seguir avançant en els canvis metodològics que estem introduint des de fa anys a l'escola.

Objectius

 • Utilitzar eines que permeten sortir de les parets de l’aula, estudiants i professorat creen solucions per als reptes plantejats: empatia i design thinking.
 • Utilitzar el disseny gràfic com una eina important per construir missatges potents, ja sigui descrivint una idea inicial o mitjançant la comercialització d’un producte acabat: comunicació visual i disseny.
 • Separar peces i construir objectes -tant reals com virtuals- per arribar a entendre com es fan les coses i com podem millorar-les: coneixements i mentalitat Maker.
 • Desenvolupar la capacitat d’utilitzar eines de fabricació digital com a part d’un procés de disseny interactiu: disseny i modelatge en 3D.
 • Crear vídeos i animacions per explicar històries fomentant la capacitat emprenedora dels estudiants i la cultura d’ús d’habilitats per ajudar la societat: narracions digitals, producció i emprenedoria social.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. L'alumnat de Cicle Superior de Primària en una primera fase i amb tot el grup d'alumnes, utilitzant la metodologia del Design Thinking, parteix d'una pluja d'idees que permet posar en comú el seu coneixement sobre diversos països i capitals europees i els edificis emblemàtics que les identifiquen. Aquesta activitat es porta a terme amb el mestre de l'aula i amb el suport extern del departament d'informàtica.
 2. En una segona fase es constitueixen els grups de treball cooperatius per aprofundir a través de la recerca en el coneixement d'aquests països i capitals utilitzant diferents fonts d'informació. Aquests grups de treball estimulen un clima de cooperació que motiva l'alumne a esforçar-se per assolir l'èxit, ja que cadascú assolirà els seus objectius si els assoleix l'equip. La cooperació grupal i entre iguals facilita el treball autònom, traspassa una part de la responsabilitat de l'aprenentatge al propi alumnat, explicita clarament els objectius de cada tasca i les funcions que han de complir cadascun dels membres del grup, potencia l'organització social de les activitats d'aprenentatge i la col·laboració entre iguals, treballa competències transversals com la discussió, la negociació i valors com el respecte, la solidaritat i la democràcia.
 3. Cada grup fa una presentació i una defensa dels punts més forts de la ciutat escollida. Posteriorment s'inicia un debat entre els diferents grups per poder seleccionar quina de les diferents ciutats proposades els motiva més. Aquesta activitat a més de posar en joc la recerca d'informació i el coneixement emfatitza sobre a dinàmica per la presa de decisions.
 4. Una vegada s'acorda amb tota la classe la ciutat a treballar, es distribueixen en els diferents grups cooperatius les diferents tasques.
 5. Cada grup cooperatiu selecciona un edifici a treballar i es documenta sobre les característiques, tipologia, usos i funcions de l'edifici amb l'objectiu de poder fer el dibuix en paper del edifici descompost en figures geomètriques, calculant l'escala respecte a l'edifici original.
 6. Utilitzant Thinkercad cada grup cooperatiu dissenya el perfil en 3 dimensions basant-se en la feina que ha realitzat prèviament i respectant l'escala de l'edifici. Tots els dissenys es fan amb un gruix de 2 mil·límetres per minimitzar el volum de plàstic emprat per la impressió 3D.
 7. En aquesta fase del procés intervé una nova figura a l'aula que és l'expert de l'escola en el disseny 3D. Cada grup cooperatiu explica la seva proposta a aquest expert extern per tal que l'avaluï utilitzant el programari Autodesk Print Studio, que permet preparar la figura per la seva impressió en 3 dimensions i analitzar si hi ha alguna errada en el seu disseny. Una vegada validada la figura procedim a la impressió de la figura. Aquesta activitat permet que la participació externa d'una persona experta generi una dinàmica nova a l'aula en la qual apareixen preguntes, dubtes, justificacions, es prenen acords, es fan propostes de millora col·lectiva, s'estimula la resolució de problemes, etc... fets que enriqueixen el procés d'aprenentatge.
 8. La darrera fase del projecte consisteix en la impressió d'aquestes figures a l'aula Learning Studios.
 9. El resultat final de tot el projecte consisteix en organitzar una exposició oberta a les famílies, a final de curs, el dia de la festa de l'escola, ja que enguany té com a eix conductor la ciutat. Aquesta exposició no només mostra el producte final resultant, sinó que incideix en les diferents fases del procés, posant de manifest de forma molt clara l'impacte d'aquestes les noves maneres d'aprendre i ensenyar.

Autor

Tecnologies Emprades

TinkerCAD,Autodesk Print Studio

Paraules Clau

Design thinking
Creativitat
Interdisciplinarietat
Empatia
Comunicació visual
Disseny
Disseny 3D
Competències
Coneixement
Mentalitat Maker
Motivació
Habilitats socials
Narracions digitals
Competència digital
Treball col·laboratiu
Aprendre a aprendre
Aprenentatge basat en reptes
Treball en xarxa

Observacions

Aquests nous espais d'aprenentatge més creatius i competencials són el motor de transformació que permet que els rols d'alumne i professorat es modifiquin. El professor es converteix en un guia que facilita que l'alumnat pugui anar progressant de forma més activa i autònoma en el seu procés d'aprenentatge. A més, aquestes noves aules són un espai que s'han hagut d'adaptar a les necessitats formatives actuals, que estimulen la creativitat i faciliten les relacions de convivència i competència, on s'hi viuen experiències de reflexió, d'estudi, de diàleg, d'intercanvi d'opinions i de pressa de decisions col·lectives. Aquest projecte ens evidencia que posar en joc tècnica, coneixement i espais permet assolir un nivell d'èxit que sense aquests elements junts no es produiria.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari