e2TransFoli, el portafoli digital per a fer joves competents

febrer de 2017 Institut Vall de Llémena
0 Comentaris
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge Servei
3 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

El projecte “e2TransFoli” pretén que els alumnes siguin protagonistes del seu procés d’avaluació i aprenentatge de tal manera que prenguin consciencia dels aspectes que volen millorar i els assumeixen com a repte de superació acadèmica, social o personal. D’aquesta manera, el treball de l’alumne sempre està enfocat a l’assoliment i al progrés. Cada repte va acompanyat d'una reflexió inicial, una rúbrica que reculli els aspectes que valoraran i els diferents nivells d'assoliment, de les estratègies que pensen seguir i les persones que els poden ajudar i, finalment, un cop consideren que l'han aconseguit han de presentar evidències que demostrin el seu assoliment acompanyades d'una reflexió final. A partir d'aquest moment, inicien novament el procés amb un nou repte. El portafoli de l'alumne es converteix en un diari de progrés que es va construint al llarg de tota l'educació secundària, però també inclou eines i recursos per a l'aprenentatge així com treballs que ell mateix ha seleccionat com a mostra d'assoliments de bon nivell en les diverses competències transversals,

Objectius

  • Fomentar l’autoreflexió en l’alumne per tal que es responsabilitzi del seu procés d’aprentatge
  • Empoderar l’alumne per tal que lideri el seu procés personal d’aprenentatge i millora
  • Aprendre a partir de l’autoavaluació reflexiva i contínua
  • Considerar l’error com un punt de partida cap a la millora i no com un punt d’arribada al fracàs

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. El projecte e2Transfoli parteix de l’avaluació com a eina d’aprentatge i de la reflexió personal dels alumnes. L’activitat de l’alumnat es realitza en aplicant diferents formes d’agrupament: • Una primera fase de forma individual per tal de garantir el treball d’introspecció i reflexió personal • Després, en la segona fase s’obre un torn d’intervencions voluntàries durant les quals els alumnes poden comentar les seves reflexions o fer aportacions a les dels companys. • En la tercera fase, els alumnes poden decidir de treballar individualment o fer treball cooperatiu en grups d’entre 2 i 4 alumnes formats per ells mateixos sota la supervisió del professorat, que garantirà especialment que cap alumne quedi desplaçat o s’incomodi. La seva activitat serà guiada pel professor a través de tècniques de treball col.laboratiu. S’agruparan en base a dos possibles criteris: o Grup d’alumnes que en la posada en comú han fet aportacions o han manifestat inquietuds similars i que per tant es poden ajudar a completar els punts de vista individuals o a trobar estratègies comunes. o Grup d’alumnes afins que, a través de les relacions de confiança, poden aportar ajut, supervisió o acompanyament mutu. Tota aquesta feina de reflexió queda recollida en el portafoli digital que crea el propi alumne utilitzant un bloc o una web, concretament s’utilitza el programari de Google, Blooger i Sites. Els alumnes podran penjar al seu portafoli treballs que han realitzat i eines per a l’aprentatge, sempre acompanyats d’una reflexió. El format d’aquestes aportacions al portafoli es deixarà en mans de l’alumne que decidirà en cada cas, quin és el canal que li resulta més apropiat d’acord amb el que vol comunicar, amb les seves competències i interessos: escrit, imatges, audio, presentació amb diapositives, vídeo, pòster, ...
  2. El bloc o web s’estructura en diferents pestanyes: • Què és e2TransFoli?: En aquesta pàgina l’alumne explica què és el portafoli i quina és la seva utilitat. Aquesta descripció ha d’anar acompanyada d’una imatge de caràcter conceptual que representi la idea de progrés, millora, superació, ... al llarg del temps. • Presentació: L’alumne es presenta de manera formal i exposa les seves característiques acadèmiques i de personalitat, les seves aspiracions de futur, els seus interessos culturals, etc. • Reptes: Aquest és el nucli central del portafoli. Aquí l’alumne recollirà de forma reflexionada el repte que s’ha marcat, les estratègies a seguir, la graella d’avaluació que utilitzarà per determinar el seu el nivell inicial i el nivell que vol assolir i les evidències dels eu progrés i consecució de l’objectiu. • Eines per aprendre: Magatzem dels seus propis documents sobre les diferents tècniques d’estudi (subratllat, esquema, mapa conceptual, resum, ...), bases d’orientació, rúbriques i altres eines que pugui consultar-les i escollir en cada cas la que consideri més apropiada. • Competències: En aquest apartat penjarà aquells treballs que evidenciïn el seu nivell i millora competencial (competència comunicativa, digital, treball col.laboratiu, ...) • Voluntariat: Evidències reflexionades sobre les seves actuacions en tasques de voluntariat i servei a la comunitat • Excel•lència: Aquí els alumnes recolliran els seus millors treballs, allò que han fet i del qual se’n senten orgullosos. • Hi penso: Cada setmana a l’entrada de les aules s’escriu una frase que convida a la reflexió. En aquest apartat, els alumnes escriuen la frase i comenten el seu significat i el que representa per ells Cada aportació al portafoli ha d’estar degudament reflexionada. És aquesta feina de reflexió la que aporta els elements essencials per a la millora competencial de l’alumnat. Per altra banda, les diferents entrades realitzades permetran veure el progrés i evolució de l’alumne en el temps. Qualsevol aportació pot ser revisada amb posterioritat però serà molt recomanable mantenir les versions anteriors per tal de visualitzar tot el procés de desenvolupament.

Autor

Neus Heras

Neus Heras

Institut Vall de Llémena

Tecnologies Emprades

Android,iOS

Paraules Clau

portafoli
e2TransFoli
portafoli digital
autoavaluació
competència
reflexió
autoregulació

Observacions

Per tal de facilitat les tasques tècniques relacionades amb la creació del portafoli digital, els alumnes disposen d’una plantilla que ja té les diferents pestanyes creades. Per facilitar el procés de reflexió i orientar sobre el contingut de le2TransFoli, l’alumne que ho necessiti, pot consultar la PLANTILLA GUIA, exactament igual que la que la plantilla base però amb explicacions sobre el contingut de cada pestanya i exemples. Aquesta guia, serà consultada pels alumnes que explícitament ho demanin o que presentin dificultats per tal d’evitar l’excés de guiatge i la homogeneïtzació de les reflexions. És molt important que cada alumne personalitzi el seu e2TransFoli, que se’l faci seu, no només amb el contingut sinó també amb el seu disseny i aspecte.

Referències


3 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari