Creació de pàgines web de divulgació i perfils Instagram amb finalitat didàctica

febrer de 2019
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització

Sense especificar

Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Els alumnes creen, per grups, la seva pròpia pàgina web, de caràcter divulgatiu sobre alimentació saludable i nutrició. A més, faran servir Instagram per donar difusió a aquestes pàgines, així com per a altres objectius didàctics. El vídeo i les imatges que trobareu a continuació, mostren exemples d'aquestes webs i de la difusió que s'ha fet de les mateixes a les xarxes socials, tant per part del docent com per part del alumnes que les han creat.

Objectius

  • Consolidació i ampliació dels coneixements adquirits. L'alumnat haurà de ser capaç d'integrar la informació rebuda al llarg de les unitats didàctiques, provinent de diferents fonts (explicacions del docent, articles, llibres, pràctiques fetes a la cuina, documentals, sortides culturals...), seleccionar-la, organitzar-la, processar-la i ampliar-la si cal, relacionar-la amb el tema d’estudi i comunicar-la per escrit.
  • Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de diferents eines informàtiques i xarxes socials, per poder adaptar-se a les noves situacions generades com a conseqüència d'innovacions tecnològiques i organitzatives introduïdes en la seva àrea laboral. Actualment, són molts els professionals de la Dietètica i la Nutrició que han creat una web pròpia de divulgació i educació alimentària, i que, a més, serveix com la seva carta de presentació per a clients potencials.
  • Treballar l'expressió escrita, amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. També es pot treballar l'expressió oral, en el cas d'incloure vídeos a la pàgina web.
  • Potenciar les habilitats de treball en equip: respecte, participació, cooperació, iniciativa,escolta activa, habilitats socials.
  • Fer difusió i donar visibilitat al centre educatiu i al Cicle Formatiu de Dietètica. El docent fa difusió de les pàgines web a les xarxes socials del centre i del Cicle Formatiu. Els alumnes fan difusió de les seves webs als seus perfils de les xarxes socials associades al Cicle, com Instagram.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Els alumnes aprofitaran l'adreça electrònica corporativa que el centre educatiu els facilita, per crear-se un perfil a Instagram amb finalitats didàctiques. Els alumnes decideixen si volen fer aquest perfil públic o privat, però, com a mínim, han de permetre que el docent i els companys de classe siguin seguidors seus. Per exemple, en el nostre cas, els alumnes han de fer recerca sobre diferents productes i aliments als supermercats, dels quals han de penjar fotos amb la seva corresponent anàlisi (anàlisi de les etiquetes, anàlisi nutricional, identificació d'al·lèrgens, ...). Podran aprofitar aquest perfil, a més, per compartir amb els companys altra informació interessant relacionada amb la dietètica, així com per a donar difusió a les pàgines web que crearan més endavant. No es permet l´ús d'aquest perfil amb finalitats diferents de les educatives. Si els alumnes no són usuaris habituals d'Instagram, es pot fer una explicació detallada de les opcions que permet aquesta app (stories, enquestes, mencions, hashtags, privacitat, etc.).
  2. Classe pràctica en aula d'informàtica per ensenyar als alumnes què és Google Sites i com s'utilitza. L'explicació anirà seguida d'una activitat pràctica senzilla amb Google Sites: tothom crearà de manera individual una pàgina web amb la informació i el format que el docent especificarà. Aquesta activitat permetrà als alumnes resoldre dubtes sobre la mateixa i començar a dominar-la, ja que es tracta d'una aplicació molt intuïtiva.
  3. Es faran diferents pràctiques grupals a la cuina, al llarg del curs, amb diversos objectius (elaboració de sabó casolà, estudi de diferents gelificants i espessidors com l'agar-agar, la gelatina o l'alginat, estimació del pes de diferents aliments i racions, elaboració de menús saludables, descobriment d'alternatives vegetals com el tofu o el tempeh, etc). El docent informarà als alumnes,per escrit i abans de fer cada pràctica, sobre la informació que hauran d'incloure sobre les mateixes en les seves webs, com ara, procediment de la pràctica amb fotos, relació amb els continguts teòrics dels crèdit, raonament dels resultats, etc. D'aquesta manera, aquestes pàgines web també suposen una alternativa a la clàssica memòria de pràctiques.
  4. Un cop s'hagin fet algunes pràctiques grupals a la cuina, podem començar a fer classes a l'aula d'informàtica, on cada grup crearà la seva pàgina web amb Google Sites. És important que informem als alumnes, per escrit i prèviament, dels aspectes que avaluarem: - Presentació i organització dels continguts. - Relació adequada amb els continguts teòrics del crèdit. - Raonament dels resultats obtinguts. - Adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. - Capacitat de treball en equip: és recomanable que siguin els mateixos alumnes els què s'avaluïn entre ells mitjançant una rúbrica pre-establerta que determinarà el grau d'implicació de cada membre de l'equip, així com les seves habilitats: respecte, participació, cooperació, iniciativa,escolta activa... També és fonamental que sigui el docent qui crea les diferents webs i les comparteixi amb cada grup d'alumnes atorgant-los drets d'edició. D'aquesta manera, és el docent el propietari de les mateixes i podrà controlar que es respecten les dates de finalització establertes, ja que el docent, com a propietari de les webs, pot en qualsevol moment cancel·lar els drets d'edició atorgats a cada grup. Hem d'insistir als alumnes, que abans de començar a crear continguts en la web, facin un esquema de l'organització dels mateixos (nom que volen posar a la pàgina web, informació a incloure en la pàgina principal, subpàgines necessàries, etc.) La web ha de tenir un estil divulgatiu, és a dir no es tracta només de penjar què hem fet sinó també explicar-lo, raonar perquè ho hem fet, quina és la base teòrica de cada pràctica,....és a dir, fent d'aquesta web web de divulgació en dietètica i nutrició. També demanarem als alumnes que incloguin informació relativa als seus perfils educatius d'Instagram.
  5. Difusió de les pàgines web creades. El docent farà difusió al perfil Instagram del Cicle Formatiu, així com a la resta de xarxes socials de l'institut i del Cicle (Facebook, Instagram, Twitter, pàgina web del centre). Els alumnes faran difusió de les seves webs al seu perfil d'Instagram associat al seu correu d'estudiant del centre.

Autor

Amparo Vergara Pardo

Amparo Vergara Pardo

Institut Cal·lípolis

Tecnologies Emprades

Android,iOS,Chrome

Paraules Clau

Alimentació equlibrada
Dietètica
Google Sites
Treball en equip
Divulgació
Expressió escrita

Observacions

A l'apartat "Referències" podreu trobar els enllaços a diferents exemples de pàgines web creades per alumnes de cursos anteriors i alumnes del curs actual (2018-2019). També trobareu enllaços a alguns dels perfils Instagram amb finalitat didàctica dels alumnes. Per últim he afegit un enllaç al Centre d'Aprenentatge de Google, on s'explica com començar a utilitzar Google Sites.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari