Coneixem el nostre patrimoni natural

octubre de 2018 Institut Josep Vallverdú
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge basat en el joc
1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

L'activitat proposada és un ABP interdisciplinari (aprenentatge basat en projectes) amb un objectiu que parteix d'un context real: conèixer el nostre patrimoni natural. Es realitza amb l'alumnat de 2n d'ESO i s'hi dediquen 2h / setmana durant tot el curs. El projecte planteja diferents reptes que requereixen el treball i la implicació activa de tots els membres de cada grup (assignació de rols), de tal manera que es crea una interdependència positiva. Per complir l’objectiu comencen realitzant un vídeo per conèixer-se, fan entrevistes fent participar a la ciutadania, descobreixen l’entorn fent sortides de camp on utilitzen metodologies diverses (gamificació, app, indagació) amb el propòsit de reconèixer el que els envolta. Tot el treball queda recollit en diferents productes finals: georeferenciació a l'app, llistat de flora i fauna observades i mostres preses, creació d’un blog i finalment presentació a la fira de projectes.

Objectius

 • Defensar la conservació del patrimoni cultural que ens és proper i participar activament i de manera compromesa en el projecte.
 • Produir textos escrits i orals en català, castellà i anglès, per difondre els elements naturals escollits, a partir de la recerca d’informació i amb correcció acceptable.
 • Aplicar correctament diverses Apps i eines TAC (iNaturalist, Google Maps, editors de vídeo, Canva, etc), així com utilitzar correctament l’entorn Google Drive.
 • Crear un blog per a difondre el projecte i recollir-hi tot allò trobat i treballat, seguint les pautes establertes i amb correcció acceptable.
 • Participar de manera correcta en les sessions de seguiment del treball realitzat i en l’exposició del projecte.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Presentació del projecte als alumnes. Formació dels grups i assignació de rols. Establiment de normes consensuades.
 2. Realització del vídeo 'Qui som' (presentació de grup) i posterior coavaluació.
 3. Recerca prèvia d'informació (fauna i flora de l'espai natural i del municipi). Entrevistes a persones objectiu.
 4. Treball de camp: quadern de camp, app iNaturalist i clau dicotòmica.
 5. Creació d'un blog de projectes i preparació de la fira de projectes.
 6. Ampliació d'informació: elaboració de les fitxes tècniques.
 7. Productes finals: blog, herbari i fira de projectes.
 8. Realització de l'avaluació per part dels alumnes i dels docents. Estudiar i aplicar, si s'escau, les millores i propostes que han sortit de l'avaluació.

Observacions

- Hem observat que és molt interessant distanciar-nos del currículum establert i buscar noves maneres d’aprendre més properes i reals. L’activitat proposada ens fa adonar que l’alumnat té coneixements adquirits però desconeix la realitat més propera que l’envolta. Amb el propòsit de millorar aquest aspecte, creiem que les metodologies, tecnologies i perspectives que ofereixen les TAC són molt adequades i garanteixen un aprenentatge significatiu. Val a dir, que com a docents, encara ens queda molt per aprendre i fer-ho bé. - El treball cooperatiu basat en la indagació i utilitzant el joc per descobrir i el tinkering per crear resulta molt engrescador per l’alumnat i permet fer un aprenentatge constructivista basat en competències i no en continguts. La dificultat que comporta és l’acceptació per part de la comunitat educativa d’aquesta nova manera de pensar, fer, crear…

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari