Com es mou el teu robot?

març de 2019
0 Comentaris
Temporització

Sense especificar

Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Organitzats en grups de treball heterogenis, els alumnes hauràn de fer avançar el robot que van dissenyar i personalitzar anterioment i fer-lo recòrrer un circuit.

Objectius

  • Entendre, aprendre i saber utilitzar el llenguatge computacional
  • Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades.
  • Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i comprovar-les.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Cada grup haurà de dissenyar un circuit que hauran de superar la resta de robots d'aula
  2. Per evitar el sistema de prova-error, i afavorir el treball de la competència 1 (Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre'l) i 4 (Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i comprovar-les), el mestre donarà el patró sobre el qual els equips hauran de realitzar els càlculs i aconseguir completar cadascun dels circuits que s'han dissenyat. (cada volta de roda del robot -->; són x cm)
  3. Els equips hauràn d'aconseguir completar el màxim de circuits amb el mínim d'intents possibles
  4. Prèviament s'hauràn de consensuat els criteris d'avaluació.
  5. Finalitzada l'activitat cada grup, mitjançant una rúbrica haurà d'autavaluar-se.
  6. Els equips que hagin aconseguit completar el circuit amb menys intents, compartiràn al grup classe la seqüència d'ordres que hagin donat al robot. Si hi ha equips que no han aconsguit completar el circuit, podran reproduir-ne la seqüència.

Observacions

No disponible...


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari