Avaluem amb les tablets

octubre de 2016 Escola Marta Mata
1 Comentari
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Resolució d'exercicis i problemes
2 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Consisteix a realitzar l'avaluació dels alumnes mitjançant dues apps (Classdojo i Plickers). Amb l'app Classdojo els alumnes s'avaluen dels objectius proposats a les sessions i a la unitat mitjançant uns punts en els seus personatges. Cada alumne té una mena de monstre assignat. Amb l'app Plickers els alumnes contestaran una sèrie de qüestionaris creats pel mestre per realitzar l'avaluació inicial i amb ells la final.

Objectius

  • Introducció de recursos TAC en el procés d'avaluació dels alumnes.
  • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge.
  • Conscienciar a l'alumne/a del seu procés d'aprenentatge,
  • Ajudar a la tasca de l'avaluació al mestre i els alumnes.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. La primera sessió es realitza una avaluació inicial mitjançant la resposta d'una sèrie de preguntes relacionades amb els continguts a treballar. Els alumnes les contestaran mitjançant l'app Plickers. En la PDI poden llegir les preguntes de l'avaluació inicial que prèviament ha preparat i aniran contestant amb la seva Plickers card. Cada alumne té la seva.
  2. A la següent sessió es presentarà l'app Classdojo i a l'inici es verbalitzarà quin serà l'objectiu. En finalitzar la sessió amb una coavaluació amb el mestre es posaran punts en el seu personatge del Classdojo si han assolit l'objectiu marcat.
  3. Les següents sessions seran com l'anterior però es podrà variar l'objectiu o el criteri d'avaluació i com s'avaluen; autoavaluació, avaluació d'un altre...
  4. En l'última sessió de la unitat es tornarà a realitzar el qüestionari de la primera i depenent de com hagi anat la unitat es poden afegir preguntes com avaluació final amb el Plickers.

Autor

Ferran Delgado González

Ferran Delgado González

Escola Marta Mata

Apps

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

Classdojo
Plickers

Observacions

Aquesta activitat d'avaluació es pot dur a terme en qualsevol proposta d'ensenyament-aprenentatge ja que als alumnes els sobte la immediatesa dels resultats al seu treball i haver de contestar preguntes fent servir una Plicker's card i la tablet (Plickers). Amb l'app Classdojo es pot aconseguir motivar la verbalització en l'avaluació que sovint els costa.

Comentaris

Reyes Montero Sifres
Reyes Montero Sifres
Va comentar el 03-03-2019
0 | Et sembla útil el comentari?
0
Un ús ràpid per veure si han entés allò que se'ls ha explicat

Crec que és una manara divertida per una banda saber el nivell inicial dels alumnes a cada introducció teòrica. I també serveix per avaluar el que s'ha explicat per veure si s'ha entés.


per escriure el teu comentari