mManagement d'Equips de Laboratori

maig de 2019 Institut Comte de Rius
0 Comentaris
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Resolució d'exercicis i problemes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

PLA D'IMPLANTACIÓ D'UNA SOLUCIÓ TECNOLÒGICA EN GESTIÓ D'EQUIPS DE LABORATORIS DOCENTS-Els laboratoris de l'Institut Comte de Rius aporten als seus estudiants les millors condicions ambientals, instal·lacions, materials i tecnologies per facilitar al màxim l'aprofitament del temps que dediquen de forma presencial al centre. Igualment, s'ha dotat a tots els estudiants de les facilitats tecnològiques habituals, generant un espai al núvol per facilitar les condicions personals de formació-aprenentatge mitjançant la digitalització de totes les instruccions d'equips Investigació, incidències, calibratges i verificació i registres d'ús dels equipaments, equips auxiliars i preparació de reactius. A tots ells s'hi accedeix mitjançant codis QR en etiquetes, i en els guions de pràctiques del laboratori que elaboren els docents.

Objectius

 • Reforçar l'existència de diferents documents de gestió, ús i manteniment dels equipaments dels laboratoris químics, així com dels equips auxiliars.
 • Millorar la relació entre els estudiants i el professorat, facilitant prèviament a l'ús de l'equip, les instruccions d'ús, manteniment i incidències
 • Crear espais de suport a la participació en el disseny de les activitats d'aprenentatge, i d'investigació, així com espais d'intercanvi de dades
 • Millorar la gestió de les incidències en equips i la comunicació instantània amb els altres grups que l'han d'utilitzar

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. 1- En les aules docents d'informàtica es van codificar totes els equips en ús, es van realitzar totes les instruccions d'ús dels equips, convertir-les a pdf, i es van recollir en un espai OneDrive, codificats.
 2. 2- Es va crear un codi bitly de l'accés directe a les instruccions i un codi QR per a cada una d'elles, que es va recollir en un Microsoft Excel - spreadsheets in OneDrive.
 3. 3- Amb l'ajuda dels alumnes, i per a cada equip es va va dissenyar un formulari per a recollir l'ús immediat de cada tipologia d'equip.
 4. 4- Es va dissenyar un formulari d'incidències que comunica automàticament als caps de manteniment les incidències dels equips. Aquests poden generar una alerta per Whatsapp als professors que tenen planificat d'utilitzar els equips o les instal·lacions
 5. 5- Amb Gimp es van dissenyar diverses imatges cartells informatius de com s'utilitzen els equips, les instruccions d'ús i els registres de manteniment i incidències.
 6. 6- Amb Piktochart es van crear els cartells informatius registrar i deixar evidència de l'ús d'equipaments del laboratori.
 7. 7- Revisió per parells d'equips participants dels grups d'equips assignats. Avaluació mitjançant una rúbrica de millora de l'espai i els formularis. Avaluació per part dels professors participants.
 8. 8- Pilotatge de l'experiència en diversos dossiers de pràctiques, etiquetes i formularis i registres d'ús i manteniment, i millores.
 9. 9- Comunicació de l'ús de l'eina integrada de mManagement d'Equips als altres cicles de formació professional de l'àmbit químic. Exportació de l'experiència a altres tallers del centre.

Observacions

La identificació dels equips, el seu correcte funcionament i el registre dels equips que utilitzem és una acció prioritària i imprescindible per a realitzar un treball segur amb ells en els laboratoris docents. L'ús de la tecnologia mòbil i el núvol permet una millor gestió dels equips, gestió de les incidències, millora la seguretat i el coneixement dels equips.POTENCIALITAT: Canviar les metodologies tradicionals de treballar als laboratoris, introduint els mòbils i les tauletes com a eina per a tenir una informació en temps real, i una adaptació a l'ús controlat dels equips als laboratoris docents, reduint l'ús de paper, i coneixent en tot moment l'estat de l'equipament. La participació del alumnes en l'inventari d'equips, els seus registres d'ús, i ús segur i comunicat és clau per assolir les competències professionals de gestió i ús segur dels equips en el laboratori. El model de pràctiques aplicat a les titulacions de l'Institut fa que l'estudiant, al llarg dels estudis de grau mitjà i/o superior passi per tots els laboratoris especialitzats, amb instrumentació i tècniques adequades per a familiaritzar-se amb els diferents aspectes dels programes docents. Aquesta organització integral ha de permetre que l'estudiant obtingui una visió més àmplia i transversal de les matèries que són objecte d'estudi.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari