mManagement d'Equips de Laboratori

maig de 2019 Institut Comte de Rius
0 Comentaris Experiència participant MLA 2020
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Resolució d'exercicis i problemes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

PLA D'IMPLANTACIÓ D'UNA SOLUCIÓ TECNOLÒGICA EN GESTIÓ D'EQUIPS DE LABORATORIS DOCENTS. Els laboratoris de l'Institut Comte de Rius aporten als seus estudiants les millors condicions ambientals, instal·lacions, materials i tecnologies per facilitar al màxim l'aprofitament del temps que dediquen de forma presencial al centre. Igualment, s'ha dotat a tots els estudiants de les facilitats tecnològiques habituals, generant un espai al núvol per facilitar les condicions personals de formació-aprenentatge mitjançant la digitalització de totes les instruccions d'equips Investigació, incidències, calibratges i verificació i registres d'ús dels equipaments, equips auxiliars i preparació de reactius. A tots ells s'hi accedeix mitjançant codis QR en etiquetes, i en els guions de pràctiques del laboratori que elaboren els docents.

Objectius

 • Reforçar l'existència de diferents documents de gestió, ús i manteniment dels equipaments dels laboratoris químics, així com dels equips auxiliars.
 • Millorar la relació entre els estudiants i el professorat, facilitant prèviament a l'ús de l'equip, les instruccions d'ús, manteniment i incidències
 • Crear espais de suport a la participació en el disseny de les activitats d'aprenentatge, i d'investigació, així com espais d'intercanvi de dades
 • Millorar la gestió de les incidències en equips i la comunicació instantània amb els altres grups que l'han d'utilitzar

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. En les aules docents d'informàtica es van codificar totes els equips en ús, es van realitzar totes les instruccions d'ús dels equips, convertir-les a pdf, i es van recollir en un espai OneDrive, codificats.
 2. Es va crear un codi bitly de l'accés directe a les instruccions i un codi QR per a cada una d'elles, que es va recollir en un Microsoft Excel - spreadsheets in OneDrive.
 3. Amb l'ajuda dels alumnes, i per a cada equip es va va dissenyar un formulari per a recollir l'ús immediat de cada tipologia d'equip.
 4. Es va dissenyar un formulari d'incidències que comunica automàticament als caps de manteniment les incidències dels equips. Aquests poden generar una alerta per Whatsapp als professors que tenen planificat d'utilitzar els equips o les instal·lacions
 5. Amb Gimp es van dissenyar diverses imatges cartells informatius de com s'utilitzen els equips, les instruccions d'ús i els registres de manteniment i incidències.
 6. Amb Piktochart es van crear els cartells informatius registrar i deixar evidència de l'ús d'equipaments del laboratori.
 7. Revisió per parells d'equips participants dels grups d'equips assignats. Avaluació mitjançant una rúbrica de millora de l'espai i els formularis. Avaluació per part dels professors participants.
 8. Pilotatge de l'experiència en diversos dossiers de pràctiques, etiquetes i formularis i registres d'ús i manteniment, i millores.
 9. Comunicació de l'ús de l'eina integrada de mManagement d'Equips als altres cicles de formació professional de l'àmbit químic. Exportació de l'experiència a altres tallers del centre.

Observacions

La identificació dels equips, el seu correcte funcionament i el registre dels equips que utilitzem és una acció prioritària i imprescindible per a realitzar un treball segur amb ells en els laboratoris docents. L'ús de la tecnologia mòbil i el núvol permet una millor gestió dels equips, gestió de les incidències, millora la seguretat i el coneixement dels equips.POTENCIALITAT: Canviar les metodologies tradicionals de treballar als laboratoris, introduint els mòbils i les tauletes com a eina per a tenir una informació en temps real, i una adaptació a l'ús controlat dels equips als laboratoris docents, reduint l'ús de paper, i coneixent en tot moment l'estat de l'equipament. La participació del alumnes en l'inventari d'equips, els seus registres d'ús, i ús segur i comunicat és clau per assolir les competències professionals de gestió i ús segur dels equips en el laboratori. El model de pràctiques aplicat a les titulacions de l'Institut fa que l'estudiant, al llarg dels estudis de grau mitjà i/o superior passi per tots els laboratoris especialitzats, amb instrumentació i tècniques adequades per a familiaritzar-se amb els diferents aspectes dels programes docents. Aquesta organització integral ha de permetre que l'estudiant obtingui una visió més àmplia i transversal de les matèries que són objecte d'estudi.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari