Coneix el Nostre Barri Collblanc-Torrassa. Projecte de Gamificació Interdisciplinari

febrer de 2019
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

El projecte de Gamificació Interdisciplinari, coneix el nostre barri Collblanc-Torrassa té com a principal objectiu que els infants de manera col·laborativa se sàpiguen moure i s'apropin a les entitats i als serveis que ofereix el nostre barri a través d'elements motivadors (gamificació) i aplicacions i dispositius mòbils.

Objectius

 • Identificar i interpretar dades matemàtiques en mapes interactius per descriure moviments i desplaçaments.
 • Identificar indrets i entitats rellevants del nostre barri en mapes interactius i conèixer la seva finalitat
 • Classificar i identificar informació rellevant en petits textos en format digital.
 • Identificar conductes incíviques i proposar mesures per fomentar i garantir la convivència.
 • Utilitzar aplicacions mòbils de disseny i de lectura de codis

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Repte 1: pluja d'idees sobre els coneixements que els alumnes tenen sobre el seu barri, els seus interessos, llocs on solen anar més, instal·lacions, mercat, mitjans de transport… Explicació de la proposta didàctica als alumnes: Objectius i activitats, sortida final, recursos, grups, roles, avatars, sistemes de puntuació, sistema d'encadenats per passar al següent repte… Repte 1. Els diferents grups comencen a dissenyar el seu avatar (Bitmoji) i es familiaritzen amb el sistema de puntuació dels diferents reptes del projecte (ClassDojo)
 2. Repte 2. Localització a Google Maps d'indrets del nostre barri (escola, mercat, poliesportiu, parades de metro i bus, parcs, CAP, Instituts de secundària)
 3. Repte 3. Calcular les distàncies i el temps a peu entre els punts assenyalats a l’activitat 2.A i anotar les dades a la llibreta de camp. Els alumnes troben diferents indrets del seu barri a google maps i mesuren les distàncies a peu. Anoten les dades en la seva llibreta de camp i es familiaritzen també amb Google Map’s Street View.
 4. Repte 4. Presentació d'informació clau i vídeos sobre el nostre barri amb l’aplicació Nearpod amb l'objectiu què els alumnes treballen la comprensió lectora i la selecció de la informació més adient a través de diferents activitats. El professor fa una presentació amb textos, vídeos i un viatge virtual sobre el barri de Collblanc-Torrassa amb l'aplicació Nearpod. Cadascun dels grups amb el seu dispositiu mòbil ha de respondre a les diferents preguntes plantejades.
 5. Repte 5. Mitjançant el sistema de preguntes de resposta múltiple (Plickers) es presenten una sèrie d'activitats i preguntes sobre convivència i ciutadania que al professor li interessa que es treballi amb el gran grup.
 6. Repte 6. ortida pel Barri Collblanc-Torrassa del grup-classe amb els seus mestres passant pels punt assenyalats a Google Maps a l’Activitat 2A Els alumnes trobaren una sèrie de Codis QR que hi hauran d'escanejar amb les seves tauletes (reptes 7. 8.9 i 10). Els diferents codis enllaçaran a una sèrie d'enigmes que els diferents grups hauran de resoldre per obtenir el número màxim de puntuació. En cadascun dels reptes, s'obté una puntuació des d'1 punt fins a 3. El grup que obtingui major puntuació durant tot el procés i en cadascun del reptes serà el grup guanyador. Aspectes actitudinals també es valoren en cada repte.

Observacions

L'objectiu de la proposta és que els alumnes se sàpiguen moure i s'apropin als serveis que ofereix el seu barri a través d'elements motivadors (gamificació) i aprenentatge amb dispositius i aplicacions mòbils d’una manera col·laborativa. Els alumnes no estan acostumats a treballar per projectes i encara no se senten còmodes treballant en grups reduïts de manera autònoma. El curs passat van fer servir a classe ClassDojo com a eina motivadora i la seva aplicació va resultar molt positiva. Van tenir també la primera experiència amb tablets Android i amb els Bee Bots. El grau de motivació i d'assoliment dels aprenentatges treballats va ser molt alt. La gamificació i els diferents reptes que hauran de superar poden ser elements que asseguren l’èxit de la proposta. En cadascú dels grups hi ha uns rols assignats (portaveu, secretari, organitzador i controladors) Els diferents grups realitzen i prenen les decisions de manera col·laborativa. Els indrets d’interès seran els que siguin més motivadors per l’alumnat i els que siguin de més rellevància per moure’s pel barri i fer-ne vida diària. En relació a l'avaluació, des del principi s’han de compartir amb l’alumnat els objectius de la proposta. El fet d’obrir els diferents encadenats demostra que els alumnes han superat els diferents reptes proposats. El Nearpod és una eina que s’utilitza per avaluar la primera part de la proposta didàctica d’una manera lúdica i el Plickers per introduir els temes de convivència, bons hàbits i ciutadania. El docent també porta a terme una observació directa a través d’una rúbrica de tot el procés amb especial atenció a les dinàmiques de grup i al treball col·laboratiu. El projecte es valorarà amb unes rúbriques per part de de professorat i alumnes. Una vegada portat a terme la proposta, es tindrà en compte sí les aplicacions utilitzades i les activitats són adients a l’alumnat de Cicle Inicial tot i que la proposta es pot també adaptar a Cicle Mitjà i Cicle Superior.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari