Profile image
Institut Nou de Sant Andreu de la Barca
NIVELL EDUCATIU

Educació secundària obligatòria

ESPECIALITAT

Matemàtiques

INTERES PRINCIPAL

Intel·ligències Múltiples

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Xavier encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Xavier Bellido Briega

  

Physics Toolbox Sensor Suite

7,8

Useful for students and teachers in science, technology, engineering, and math (STEM) education and academic or industrial researchers, this app uses device sensor inputs to collect, record, and export data in comma separated value (csv) format through a shareable .csv file. Data can be plotted against elapsed time on a graph or displayed digitally. Users can export the data for further analysis in a spreadsheet or plotting tool. This app also generates tones, colors, and a stroboscope. See www.vieyrasoftware.net for a variety of usage ideas for STEM education and publications from academia and industry.A menu allows the user to sense or generate the following (dependent upon the user’s mobile device capabilities):SENSORS(1) G-Force Meter - ratio of Fn/Fg (x, y, z and/or total)(2) Linear Accelerometer – acceleration (x, y, and/or z)(3) Gyroscope - radial velocity (x, y, and/or z)(4) Barometer - atmospheric pressure (5) Roller Coaster - G-Force Meter, Linear Accelerometer, Gyroscope, and Barometer(6) Hygrometer - relative humidity(7) Thermometer - temperature(8) Proximeter - periodic motion and timer (timer and pendulum modes)(9) Ruler - distance between two points(10) Magnetometer - magnetic field intensity (x, y, z and/or total)(11) Compass - magnetic field direction and bubble level(12) GPS - latitude, longitude, altitude, speed, direction, number of satellites(13) Inclinometer - azimuth, roll, pitch(14) Light Meter - light intensity(15) Color Detector - detects HEX colors within a small rectangle area on the screen via the camera.(16) Sound Meter - sound intensity(17) Tone Detector - frequency and musical tone(18) Oscilloscope (audio) - wave shape and relative amplitude(19) Spectrum Analyzer (audio) - graphical FFT(20) Spectrogram (audio) - waterfall FFTMULTI RECORD(21) Multi Record - choose one or more of the above sensors to collect data at the same time.GENERATORS(22) Tone Generator – sound frequency producer(23) Color Generator – R/G/B/Y/C/M, white, and custom color screen(24) Stroboscope (beta) - camera flash(25) Play - challenges(26) Manual Data Plot Features(a) Recording: All sensor data can be recorded by pressing the red floating action button. Saved data can be found stored in the folder icon and on the device’s SD card.(b) Exporting: Data can be immediately transferred following recording by selection an option to send via e-mail or shared in Google Drive or Dropbox. Locally saved files can also be transferred from the folder icon.(c) Sensor Information: Clicking on the (i) icon within each mode provides information about the sensor name, vendor, and current data collection rate, in addition to a description of what kind of data is collected by the sensor, its physical operating principle, and links to additional resources, including webpages and videos that illustrate how it works. Settings* Note that not all settings are available for all sensors.(a) Data Display: View data in graphical, digital, or vector form.(b) Graph Display: View multi-dimensional data sets on a single shared graph or in multiple individual graphs.(c) Displayed Axis: For multi-dimensional data on a single shared graph, select total, x, y, and/or z-axis data. (d) CSV Timestamp Format: Record clock time or elapsed time with sensor data.(e) Line Width: Modify visual presentation of data with a Thin, Medium, or Thick line.(f) Sensor Collection Rate: Set collection rate as Fastest, Game, UI, or Normal. The sensor collection rate is displayed for each option when selected.(g) Keep the Screen On: Prevent the app from turning the screen off automatically.(h) Calibrate: Calibrate selected sensors.Permissions Explained:LocationUsed to calculate the azimuth.Photos/Media/FilesA csv file is created and modified on the phone´s internal memory.MicrophoneThe app has a sound meter mode that analyzes sound using the microphone.Útil per als estudiants i professors de la ciència, la tecnologia, l´enginyeria i l´educació de matemàtiques (STEM) i els investigadors acadèmics i industrials, aquesta aplicació utilitza entrades dels sensors del dispositiu per recollir, registrar i exportar dades en format de valors separats per comes (CSV) a través d´un compartible. arxiu csv. Les dades poden registrar-se a temps transcorregut en un gràfic o visualitzar digitalment. Els usuaris poden exportar les dades per al seu posterior anàlisi en una eina de full de càlcul o el traçat. Aquesta aplicació també genera tons, colors i un estroboscopi. Veure www.vieyrasoftware.net per a una varietat d´idees d´ús per a l´educació STEM i publicacions de l´acadèmia i la indústria.Un menú permet a l´usuari sentir o generar el següent (depenent de les capacitats del dispositiu mòbil de l´usuari): SENSORS (1) G-Force Ficar - relació de Fn / Fg (x, i, z i / o total)(2) Linear Acceleròmetre - acceleració (x, i, i / o z)(3) giroscopi - velocitat radial (x, i, i / o z)(4) Baròmetre - pressió atmosfèrica(5) de la muntanya russa - G-Force Ficar, Linear Acceleròmetre, giroscopi, i baròmetre(6) Higròmetre - humitat relativa(7) Termòmetre - Temperatura(8) Proximeter - moviment periòdic i temporitzador (temporitzador i maneres de pèndol)(9) Regla - distància entre dos punts(10) magnetòmetre - intensitat de camp magnètic (x, i, z i / o total)(11) Compàs - direcció del camp magnètic i el nivell de bombolla(12) GPS - latitud, longitud, altitud, velocitat, adreça, número de satèl·lits(13) inclinòmetre - azimut, balanç, capcineig(14) Fotòmetre - intensitat de la llum(15) Color Detector - Detector de colors HEX dins d´una petita àrea de rectangle a la pantalla a través de la càmera.(16) mesurador de so - intensitat de so(17) detector de tons - freqüència i to musical(18) oscil·loscopi (àudio) - forma d´ona i amplitud relativa(19) Analitzador d´espectre (àudio) - FFT gràfica(20) espectrograma (àudio) - cascada de FFT MULTI RECORD (21) Multi Record - triar un o més dels sensors dalt per recollir dades al mateix temps. Generadors (22) Generador de To - productor freqüència de so(23) Generador de Color - B C M, pantalla de R / G / / I / / blanc, i color personalitzat(24) estroboscopi (beta) - flaix de la càmera(25) Play - desafiaments(26) Manual de dades gràfiques característiques (A) El registre: Totes les dades dels sensors es poden gravar prement el botó vermell surant acció. Les dades guardats es poden trobar emmagatzemat a la icona de la carpeta i en la targeta SD del dispositiu.(B) Exportació: Les dades poden transferir immediatament després de l´enregistrament mitjançant la selecció d´una opció d´enviar per correu electrònic o compartida a Google Drive o Dropbox. arxius guardats localment també es poden transferir des de la icona de la carpeta.(C) La informació del sensor: icona clic al (i) dins de cada mode proporciona informació sobre el nom del sensor, el venedor i taxa de recollida de dades actual, a més d´una descripció de quin tipus de dades són recollides pel sensor, el seu funcionament físic principi, i enllaços a recursos addicionals, incloent pàgines web i vídeos que il·lustren com funciona. Configuració * Recordeu que no tots els ajustos estan disponibles per a tots els sensors.(A) Display: Visualització de dades en forma gràfica o, digital, vector.(B) Gràfic Display: Veure conjunts de dades multidimensionals en una sola gràfica compartida o en múltiples gràfics individuals.(C) Eix Demostracions: Per a les dades multidimensionals en una sola gràfica compartida, seleccioneu totals, X, Y, i / o dades de l´eix z.(D) Data i hora CSV Format: temps de rellotge de gravació o el temps transcorregut amb les dades del sensor.(E) Ample de línia: Modificar la presentació visual de les dades amb un fi, mitjà o gruixut línia.(F) Taxa de sensor Col·lecció: Establir índex de recollida més ràpid, joc, interfície d´usuari, o Normal. La taxa de recollida del sensor es mostra per a cada opció quan es selecciona.(G) Mantingui la pantalla de: Prevenir l´aplicació des de la pantalla s´apagui automàticament.(H) Calibrar: Calibrar sensors seleccionats. Permisos Explicació: Localització S´utilitza per calcular l´azimut. Fotos / Mitjans / Arxius Un arxiu CSV és creat i modificat en la memòria interna del telèfon. Micròfon L´aplicació té una manera de mesurador de so que analitza el so usant el micròfon.

Experiències publicades per Xavier Bellido Briega

  

Llistes creades per Xavier Bellido Briega