Profile image
Escola Sant Josep Sant Vicenç dels Horts
SEGUEIX
NIVELL EDUCATIU

Educació primària

ESPECIALITAT

Educació Física

INTERES PRINCIPAL

Robòtica

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Victor encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Victor García Soria

  

Padlet

7,5

Padlet és un mur interactiu que permet a l'usuari agregar contingut textual i audiovisual. Les creacions es poden compartir amb els altres usuaris i exportar a diferents formats

DragonBox Algebra 5+

7,8

DragonBox Algebra 5+ - The game that secretly teaches algebraDragonBox Algebra 5+ Is perfect for giving young children a head start in mathematics and algebra. Children as young as five can easily begin to grasp the basic processes involved in solving linear equations without even realising that they are learning. The game is intuitive, engaging and fun, allowing anyone to learn the basics of algebra at his or her own pace.
DragonBox Algebra 5+ covers the following algebraic concepts:
* Addition* Division* Multiplication
Suitable from age five and up, DragonBox Algebra 5+ gives young learners the opportunity to get familiar with the basics of equation solving.
DragonBox uses a novel pedagogical method based on discovery and experimentation. Players learn how to solve equations in a playful and colorfull game environment where they are encouraged to experiment and be creative. By manipulating cards and trying to isolate the DragonBox on one side of the game board, the player gradually learns the operations required to isolate X on one side of an equation. Little by little, the cards are replaced with numbers and variables, revealing the addition, division and multiplication operators the player has been learning throughout the game.
Playing does not require supervision, although parents can assist them in transferring learned skills into pen and paper equation solving. It is a great game for parents to play with their kids and can even give them an opportunity to freshen up their own math skills.
DragonBox was developed by former math teacher Jean-Baptiste Huynh and has been heralded as a perfect example of game-based learning. As a result, it is currently forming the basis of an extensive research project by the Center For Game Science at the University of Washington.
Features
* 10 progressive chapters (5 learning, 5 training)* 200 puzzles* Learn to solve equations involving addition, subtraction, division and multiplication* Multiple profiles* Dedicated graphics and music for each chapter* supported languages: English, français, norsk, svenska, dansk, español, 한국어, italiano, português, Deutsch, русский, 简体中文, 繁體中文, suomi, Nederlands, Eesti, Euskara, Türkçe, Čeština, Lietuvių, Magyar, 日本語...
Awards:
Gold Medal2012 International Serious Play Awards
Best Educational Game2012 Fun and Serious Games Festival
Best Serious Mobile Game2012 Serious Games Showcase & Challenge
App of the YearGullTasten 2012
Children’s App of the YearGullTasten 2012
Best Serious Game9th International Mobile Gaming Awards (2012 IMGA)
2013 ON for Learning AwardCommon Sense Media
Best Nordic Innovation Award 20132013 Nordic Game Awards
Editors choice awardChildren’s Technology Review
Media:
DragonBox is making me reconsider all the times I’ve called an educational app "innovative."GeekDad, Wired
Step aside sudoku, algebra is the primordial puzzle gameJordan Shapiro, Forbes
Brilliant, kids don´t even know that they are doing MathJinny Gudmundsen, USA today
These guys are shaping the future of educationBrian Brushwood, TWiT
Awesome integration of algebra and gameplay!Famigo
My eight year old son immediately sat down and ran through the first two banks of problems without hesitation. It was amazing.Christopher Wanko, CoolTools
You will be surprised at how much you can learn in a few hours with this app.Geeks With JuniorsDragonBox Àlgebra 5+ - El joc que ensenya en secret àlgebraDragonBox Àlgebra 5+ És perfecte per donar als nens petits un avantatge inicial en matemàtiques i àlgebra. Nens de tan sols cinc anys poden començar a entendre els processos bàsics que intervenen en la resolució d´equacions lineals sense si més no adonar-se que estan aprenent amb facilitat. El joc és intuïtiu, atractiu i divertit, el que permet que qualsevol pugui aprendre els conceptes bàsics d´àlgebra al seu propi ritme.
DragonBox Àlgebra 5+ cobreix els següents conceptes algebraics:
* Addició* Divisió* Multiplicació
Adequat de cinc anys d´edat en endavant, DragonBox Àlgebra 5+ dóna els joves estudiants l´oportunitat de familiaritzar-se amb els fonaments de la resolució d´equacions.
DragonBox utilitza un mètode pedagògic novel·la basada en el descobriment i l´experimentació. Els jugadors aprenen com resoldre equacions en un ambient lúdic i colorit joc en el qual se´ls anima a experimentar i ser creatiu. Mitjançant la manipulació de les targetes i tractant d´aïllar el DragonBox en un costat del tauler de joc, el jugador aprèn gradualment les operacions requerides per aïllar X en un costat d´una equació. A poc a poc, les targetes es substitueixen amb números i variables, revelant els operadors de suma, divisió i multiplicació que el jugador ha estat aprenent a través del joc.
Jugar no requereix supervisió, encara que els pares poden ajudar-los en la transferència de les habilitats apreses en llapis i paper resolució d´equacions. És un gran joc perquè els pares juguin amb els seus fills i fins i tot poden donar-los una oportunitat per refrescar les seves pròpies habilitats matemàtiques.
DragonBox va ser desenvolupat per l´ex professor de matemàtiques Jean-Baptiste Huynh i ha estat anunciada com un exemple perfecte d´aprenentatge basat en jocs. Com a resultat, actualment s´està formant la base d´un ampli projecte d´investigació pel Centre per a la Ciència Joc en la Universitat de Washington.
Característiques
* 10 capítols progressistes (5 aprenentatge, la formació 5)* 200 trencaclosques* Aprendre a resoldre equacions de suma, resta, divisió i multiplicació* Múltiples perfils* Gràfica dedicada i música per a cada capítol* Llengües disponibles: anglès, français, Norsk, Svenska, Dansk, espanyol, LONDRES, italià, portuguès, Deutsch, русский, 简体 中文, 繁體 中文, suomi, Nederlands, Eesti, Euskara, Türkçe, Čeština, Lituà, Magyar, 日本語...
Premis:
Medalla d´or2012 Internacional seriosos Premis Jugar
Millor Joc Educatiu2012 Diversió i Serious Games Festival
Millor joc per a mòbils Seriós2012 Serious Games Showcase i Desafiament
Aplicació de l´AnyGullTasten 2012
Aplicació dels nens de l´AnyGullTasten 2012
Millor Joc SeriósPremis Mobile Gaming International 9a (2012 IMGA)
2013 ON per Premi d´AprenentatgeCommon Sense Media
Premi a la Millor Innovació Nòrdic 20132013 Nordic Game Awards
Premi al millor hotel EditorsInfantil Technology Review
Mitjans:
DragonBox m´està fent reconsiderar totes les vegades que he anomenat una aplicació educativa "innovadora".GeekDad, Wired
Fes-te de banda el sudoku, l´àlgebra és el joc de trencaclosques primordialJordan Shapiro, Forbes
Brillant, nens ni tan sols saben que ho estan fent MatemàtiquesJinny Gudmundsen, EUA avui
Aquests nois estan donant forma al futur de l´educacióBrian Brossa, Twit
Integració impressionant de l´àlgebra i de joc!Famigo
El meu fill de vuit anys immediatament es va asseure i es va passar a través dels dos primers bancs de problemes sense dubtar-ho. Va ser increïble.Christopher Wanka, CoolTools
Vostè es sorprendrà del molt que es pot aprendre en poques hores amb aquesta aplicació.Geeks Amb Juniors

DragonBox Algebra 12+

7,5

DragonBox Algebra 12+ is a must-have tool for students so they can earn better grades and gain confidence in algebra and mathematics. It is based on the award winning game DragonBox Algebra 5+ but covers more advanced topics in mathematics and algebra:* Parentheses* Positive and Negative signs* Addition of Fractions (Common Denominators)* Collection of Like Terms* Factorization* Substitution
DragonBox Algebra 12+ gives players a greater understanding of what mathematics is all about: objects and the relationships between objects.
This educational game targets children from the ages of 12 to 17 but children (or adults) of all ages can enjoy it. Playing doesn’t require supervision, although parents can enjoy playing along with their children and maybe even freshen up their own math skills.
DragonBox Algebra 12+ introduces all these elements in a playful and colorful world appealing to all ages.
The player learns at his/her own pace by experimenting with rules that are introduced gradually. Progress is illustrated with the birth and growth of a dragon for each new chapter.
Dr. Patrick Marchal, Ph.D. in cognitive science, and Jean-Baptiste Huynh, a high school teacher, created DragonBox Algebra 12+ as an intuitive, interative and efficient way to learn algebra.
DragonBox Algebra 12+ is based on a novel pedagogical method developed in Norway that focuses on discovery and experimentation. Players receive instant feedback which differs from the traditional classroom setting where students can wait weeks for feedback. DragonBox Algebra 12+ creates an environment for kids where they can learn, enjoy and appreciate math.
Our previous educational game, DragonBox Algebra 5+ has received many distinctions including the Gold Medal of the 2012 Serious Play Award (USA), the Best Serious game at Bilbao´s Fun and Serious Game Festival and the Best Serious Game at the 2013 International Mobile Gaming Awards. It is also recommended by Common Sense Media where it won the Learn ON award.
Features* 20 progressive chapters (10 learning, 10 training) * 357 puzzles * Basic algebraic rules with which the child can experiment* A focus on minimal instruction encourages creativity and experimentation from the player * Multiple profiles for easy progress control * Dedicated graphics and music for each chapter * Multiple supported languages (English, français, norsk, svenska, dansk, español, 한국어, italiano, português, Deutsch, русский, 简体中文, 繁體中文, suomi, Nederlands, Eesti, Euskara, Türkçe...)DragonBox Àlgebra 12 + és una eina imprescindible per als estudiants, perquè puguin obtenir millors qualificacions i guanyar confiança en àlgebra i matemàtiques. Es basa en el guardonat joc DragonBox Àlgebra 5 +, sinó que abasta temes més avançats en matemàtiques i àlgebra:* Les parèntesis* Els signes positius i negatius* Afegit de fraccions (denominadors comuns)* Col · lecció de termes com* Factorización* Substitució
DragonBox Àlgebra 12 + ofereix als jugadors una major comprensió del que té a veure amb les matemàtiques: els objectes i les relacions entre els objectes.
Aquest joc educatiu adreçat als infants de les edats de 12 a 17 anys, però els nens (o adults) de totes les edats poden gaudir-ne. Joc no requereix supervisió, encara que els pares poden gaudir de jugar amb els seus fills i potser fins i tot refrescar les seves pròpies habilitats matemàtiques.
DragonBox Àlgebra 12 + presenta tots aquests elements en un món lúdic i colorit atractiu per a totes les edats.
El jugador aprèn al seu / seu propi ritme mitjançant l´experimentació amb les normes que s´introdueixen de manera gradual. El progrés es lustra amb el naixement i el creixement d´un drac per cada nou capítol.
Dr Patrick Marchal, Ph.D. en la ciència cognitiva, i Jean-Baptiste Huynh, un professor de secundària, creada DragonBox Àlgebra 12 + com una manera intuïtiva, Interative i eficient d´aprendre àlgebra.
DragonBox Àlgebra 12 + es basa en un mètode pedagògic innovador desenvolupat a Noruega que es centra en el descobriment i l´experimentació. Els jugadors reben informació instantània que es diferencia de la tradicional saló de classes on els estudiants poden esperar setmanes per a la retroalimentació. DragonBox Àlgebra 12 + crea un ambient per als infants, on poden aprendre, gaudir i apreciar les matemàtiques.
El nostre joc educatiu anterior, DragonBox Àlgebra 5 + ha rebut nombroses distincions com la Medalla d´Or del Premi 2012 Serious Play (EUA), el millor joc de Serious Fun i en Serious Game Festival de Bilbao i el millor joc seriós en el 2013 Internacional de Telecomunicacions Mòbils Gaming Awards. També es recomana per Common Sense Media, on va guanyar l´aprendre per premi.
Característiques* 20 capítols progressius (10 learning, 10 de formació)* 357 trencaclosques* Regles algebraiques bàsiques amb què el nen pot experimentar* Un enfocament en la instrucció mínima fomenta la creativitat i l´experimentació en el jugador* Perfils múltiples per al control dels progressos fàcil* Gràfics dedicats i música per a cada capítol* Llengües disponibles Múltiples (Anglès, Francès, Norsk, Svenska, dansk, espanyol, 한국어, Italià, Português, Deutsch, русский, 简体 中文, 繁体 中文, suomi, Nederlands, Eesti, Euskara, Türkçe ...)

Edmodo

7

Edmodo és una plataforma social d'aprenentatge. Aquesta aplicació permet la comunicació entre docents, alumnes i familiars en un entorn tancat i privat en format de microblogging i d'entorn virtual d'aprenentatge gràcies a les funcionalitats que ofereix.

Plickers

6,5

Aplicació per crear qüestionaris dirigida a docents. Els usuaris hi participen a través d'unes targetes amb un codi QR. Les respostes s'emmagatzemen automàticament.

ClassDojo

8,5

Aplicació dirigida a la gestió d'un grup d'alumnes dins d'un entorn educatiu. Els professors poden utilitzar aquesta app per donar als seus alumnes reforç de comportaments positius i advertir sobre els aspectes a millorar mitjançant icones representatives. L'administrador disposa de diferents opcions per personalitzar l'entorn.

Experiències publicades per Victor García Soria

  

Llistes creades per Victor García Soria