Profile image
Escola Joan Ardèvol Cambrils
NIVELL EDUCATIU

Educació primària

ESPECIALITAT

Llengua anglesa

INTERES PRINCIPAL

Robòtica

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Sergi encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Sergi Marquez Caceres

  

TeamViewer for Remote Control

8

Use this app to remotely control other devicesWant to remote into this device? > Download the QuickSupport appRemote into another computer, smartphone or tablet, while you are on the road!TeamViewer provides easy, fast and secure remote access and is already used on more than 1 billion devices worldwide.Use cases:- Control computers (Windows, Mac OS, Linux) remotely as if you were sitting right in front of them-- Provide spontaneous support or administer unattended computers (e.g. servers)- Remotely control other mobile devices (Android, Windows 10 Mobile)Key Features: - Screen sharing and complete remote control of other devices- Intuitive touch and control gestures - File transfer in both directions- Computers & Contacts management- Chat- Sound and HD video transmission in real-time- Highest security standards: 256 Bit AES Session Encoding, 2048 Bit RSA Key Exchange - Plus so much more …Quick guide:1. Install this app 2. On the device you want to connect to, download TeamViewer QuickSupport3. Enter the ID from the QuickSupport app into the ID field and connectUtilitzeu aquesta aplicació per controlar de forma remota altres dispositiusVols remot en aquest dispositiu? > Descarrega l´aplicació QuickSupportRemot en un altre ordinador, telèfon intel·ligent o tauleta, mentre que vostè està en el camí!TeamViewer ofereix accés remot senzill, ràpid i segur i ja s´utilitza en els dispositius més d´1 mil milions a tot el món.Els casos d´ús:- Automatització de processos (Windows, Mac OS, Linux) de forma remota com si estigués assegut davant d´ells- Proporcionar suport espontani o administrar ordinadors desatesos (servidors per exemple)- Controlar de forma remota a altres dispositius mòbils (Android, Windows Mobile 10)Característiques clau:- Compartir la pantalla i el control remot complet d´altres dispositius- toc i control intuïtiu gestos- Transferència d´arxius en les dues direccions- Informàtica i contactes per a la gestió- xat- la transmissió de vídeo i so d´alta definició en temps real- els estàndards de seguretat més alts: 256 Bit AES sessió de codificació, 2048 Bit RSA Key Exchange- I molt més ...Guia ràpida:1. Instal·lar aquesta aplicació2. En el dispositiu al qual voleu connectar, descarregar TeamViewer QuickSupport3. Introduïu l´ID de l´aplicació QuickSupport en el camp ID i connectar

Experiències publicades per Sergi Marquez Caceres

  

Llistes creades per Sergi Marquez Caceres