Profile image
Esc. de Música Aula de So Sant Cugat del Valles
NIVELL EDUCATIU

Ensenyaments artístics i ensenyaments esportius

ESPECIALITAT

Música

INTERES PRINCIPAL

Música (edició)

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Marti encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Marti Marin Perpinya

  

Music Tutor

6,3

Learn to read sheet music and improve your sight-reading skills with Music Tutor. Develop your speed and accuracy in reading sheet music by identifying music notes in timed sessions. Choose to practice with notes in treble, bass and alto clefs in timed or untimed sessions. After each test, you can review your mistakes and see your progress.

Other features of Music Tutor include:

• Custom Practice Range - Set your own range of notes that you want to practice with.
• Supports notes up to 4 ledger lines above or below the staff on any of the clefs.
• Notes Reference Charts - For Treble, Bass and Alto clefs.
• MIDI Support - Connect your keyboard or digital piano using Lightning to USB Camera Adapter and respond directly from your instrument.
• Companion Apple Watch app using which you can practice recognising music notes on the go.

Music School:Interval & chords

7

Do you play guitar, piano or any kind of music instrument? Tired of boring practice?Learn to play any instrument and how to read music is a difficult task that requires lots of practice. But the practice don´t have to be boring. Music school it´s the perfect tool for your music education. This music game teaches you music theory in a fun and easy way. It´s like having a music school on your device.In this app, you´ll learn and master all the music intervals and chords. If you practice enough, you´ll know all the notes contained in a chord instantly, a must for every musician! This app includes the definition for every music concept introduced in increasing difficulty, from beginner to pro.Features: • Simple and understandable explanation for every new music rhythm concept introduced. • Fun game experience for practicing the exercises that will teach you basic skills every musician should know. • Gradual progression on the difficulty of the music theory concepts introduced. • Leader-board with the scores acquired to watch your progress. • Can be used by any number of different users. • A new and fun way to practice for your instrument: Piano, violin, guitar.Lessons include: ★ Perfect 5th intervals. ★ Major 3rd intervals. ★ Minor 3rd intervals. ★ Major 7th intervals. ★ Minor 7th intervals. ★ Major triads. ★ Minor triads. ★ Major 7th chords. ★ Minor 7th chords. ★ Dominant 7th chords. ★ And more levels coming soon...Translated to: * English: Music school * Español: Acordes y solfeo.¿Toques la guitarra, el piano o qualsevol tipus d´instrument musical? Cansat de la pràctica avorrida?Aprèn a tocar qualsevol instrument i com llegir música és una tasca difícil que requereix molta pràctica. Però la pràctica no ha de ser avorrit. Escola de música és l´eina perfecta per la seva educació musical. Aquesta joc de música t´ensenya teoria de la música d´una manera fàcil i divertida. És com tenir una escola de música al dispositiu.En aquesta aplicació, podràs aprendre i dominar tots els intervals de la música i els acords. Si vostè practica prou, vostè sabrà totes les notes contingudes en un acord a l´instant, una visita obligada per a tots els músics! Aquesta aplicació inclou la definició per a cada concepte de la música introduïda en l´augment de dificultat, des de principiant fins a professional. Característiques:      • Explicació senzilla i comprensible per a cada concepte nou ritme de la música introduïda.     • Experiència Divertit joc per practicar els exercicis que li ensenyarà les habilitats bàsiques que tot músic ha de saber.     • progressió gradual de la dificultat dels conceptes de teoria musical introduïdes.     • Líder de bord amb els resultats adquirits a veure el seu progrés.     • Pot ser utilitzat per qualsevol nombre de diferents usuaris.     • Una manera nova i divertida de practicar per al seu instrument: piano, violí, guitarra. Les lliçons inclouen:      ★ cinquè intervals perfectes.     ★ intervals Major tercer.     ★ tercera intervals menors.     ★ Principals setè intervals.     ★ setè intervals menors.     ★ tríades principals.     ★ tríades menors.     ★ Principals setè acords.     ★ setè acords de menor importància.     ★ 7mos acords dominants.     ★ I més nivells molt aviat ... Traduït al:      * Anglès: Escola de Música     * Català: Acords i solfeig.

Experiències publicades per Marti Marin Perpinya

  

Llistes creades per Marti Marin Perpinya