Profile image
Institut Jaume Huguet TARRAGONA
SEGUEIX
NIVELL EDUCATIU

Educació secundària obligatòria

ESPECIALITAT

Tecnologia

INTERES PRINCIPAL

Programació

Matèries d'especialització

Tecnologia

Nivells educatius

Batxillerat

Interessos generals

La meva bio

.

Valoracions associades a Adrià Francesc Delgado Sugrañes

  

Blynk - Arduino, ESP8266, RPi

9,5

Aquesta app permet controlar microordinadors Arduino, ESP8266, ESP-12, NodeMCU, Particle Photon i Raspberry Pi mitjançant la connexió a Internet del telèfon mòbil o amb Bluetooth. Permet crear interfícies amb botons, manetes, gràfiques i altres elements. Els projectes poden ser compartits molt fàcilment.

Telegram

8,8

Pure instant messaging — simple, fast, secure, and synced across all your devices. Over 200 million active users in four years.FAST: Telegram is the fastest messaging app on the market, connecting people via a unique, distributed network of data centers around the globe.SYNCED: You can access your messages from all your devices at once. Start typing on your phone and finish the message from your tablet or laptop. Never lose your data again.UNLIMITED: You can send media and files, without any limits on their type and size. Your entire chat history will require no disk space on your device, and will be securely stored in the Telegram cloud for as long as you need it.SECURE: We made it our mission to provide the best security combined with ease of use. Everything on Telegram, including chats, groups, media, etc. is encrypted using a combination of 256-bit symmetric AES encryption, 2048-bit RSA encryption, and Diffie–Hellman secure key exchange.POWERFUL: You can create group chats for up to 100,000 members, share large videos, documents of any type (.DOC, .MP3, .ZIP, etc.), and even set up bots for specific tasks. It´s the perfect tool for hosting online communities and coordinating teamwork.RELIABLE: Built to deliver your messages in the minimum bytes possible, Telegram is the most reliable messaging system ever made. It works even on the weakest mobile connections. FUN: Telegram has powerful photo and video editing tools and an open sticker/GIF platform to cater to all your expressive needs.SIMPLE: While providing an unprecedented array of features, we are taking great care to keep the interface clean. With its minimalist design, Telegram is lean and easy to use.100% FREE & NO ADS: Telegram is free and will always be free. We are not going to sell ads or introduce subscription fees. PRIVATE: We take your privacy seriously and will never give third parties access to your data.For those interested in maximum privacy, Telegram offers Secret Chats. Secret Chat messages can be programmed to self-destruct automatically from both participating devices. This way you can send all types of disappearing content — messages, photos, videos, and even files. Secret Chats use end-to-end encryption to ensure that a message can only be read by its intended recipient.We keep expanding the boundaries of what you can do with a messaging app. Don’t wait years for older messengers to catch up with Telegram — join the revolution today.missatgeria instantània pura - senzill, ràpid i segur, i es sincronitzen en tots els teus dispositius. Més de 200 milions d´usuaris actius en quatre anys.RÀPID: Telegrama és l´aplicació de missatgeria més ràpid del mercat, connectant a les persones a través d´una xarxa única, distribuïda de centres de dades a tot el món.Sincronitzats: Podeu accedir als seus missatges des de tots els dispositius alhora. Comença a escriure al seu telèfon i acabar el missatge des de la seva tauleta o portàtil. Mai perdi les seves dades de nou.IL LIMITAT: Podeu enviar fitxers multimèdia i, sense cap tipus de límits al seu tipus i grandària. tot l´historial de xat requereix cap espai en disc al dispositiu, i s´emmagatzemen de forma segura en el telegrama de núvol durant el temps que ho necessiti.Seguretat: Hem fet la nostra missió d´oferir la millor seguretat combinat amb la facilitat d´ús. Tot en Telegram, incloent xats, grups, mitjans de comunicació, etc. es xifra mitjançant una combinació de xifrat de 256 bits simètrica AES, el xifrat RSA de 2048 bits, i Diffie-Hellman segur d´intercanvi de claus.POTENT: Es poden crear grups de xat per a un màxim de 100.000 membres, compartir grans vídeos, documents de qualsevol tipus (.DOC, .mp3, .zip, etc.), i fins i tot establir els robots per a tasques específiques. És l´eina perfecta per a la celebració de les comunitats en línia i coordinar el treball en equip.Confiança per: Construït per lliurar els seus missatges en els bytes mínims possibles, telegrama és el sistema de missatgeria més fiable mai s´ha fet. Funciona fins i tot en les connexions mòbils més febles.FUN: Telegrama té una potent foto i eines d´edició de vídeo i una plataforma d´etiqueta / GIF oberta per atendre totes les seves necessitats expressives.SIMPLE: Mentre que proporciona una sèrie de funcions sense precedents, estem prenent gran cura per mantenir la interfície neta. Amb el seu disseny minimalista, l´telegrama és prim i fàcil d´utilitzar.100% GRATIS i sense anuncis: Telegrama és gratuït i serà sempre lliure. No vendrem anuncis o introduir quotes de subscripció.PRIVADA: Nosaltres prenem seriosament la seva privacitat i mai donarem a tercers l´accés a les seves dades.Per a aquells interessats en la màxima privacitat, Telegrama ofereix xerrades secretes. Els missatges de xat secrets poden ser programats per autodestruir automàticament de tots dos dispositius participants. D´aquesta manera pot enviar tots els tipus de contingut que desapareix - missatges, fotos, vídeos, i fins i tot arxius. Converses secretes utilitzen d´extrem a extrem de xifrat per assegurar que un missatge només pot ser llegida pel seu destinatari.Mantenim l´ampliació dels límits del que pot fer amb una aplicació de missatgeria. No esperi anys per als missatgers majors per posar-se al dia amb Telegrama - unir-se a la revolució avui.

Experiències publicades per Adrià Francesc Delgado Sugrañes

  
Experiència participant MLA 2018
INTERNET DE LES COSES AMB BLYNK

INTERNET DE LES COSES AMB BLYNK

Llistes creades per Adrià Francesc Delgado Sugrañes