Edu_Hack

Propostes educatives

Proposta creada per participants de l'equip numero 2 durant la sessió Edu_Hack 2016

Apadrinament digital 1x1


0 Comentaris
Nivell(s) educatiu(s)
Educació secundària obligatòria
Metodologia(s)
Reptes
Treball per projectes
Aprenentatge-servei

Descripció general

L’apadrinament digital és un projecte intergeneracional que té com a objectiu principal l’acompanyament a la gent gran en la descoberta i l’ús dels materials i eines digitals; potenciant així l’activitat mental de la gent gran i l’activitat social entre generacions. Els padrins/es digitals són alumnes de 1r d’ESO que a més de dissenyar i programar apps, animacions audiovisuals i jocs digitals, ensenyen als avis a utilitzar les diferents eines i materials digitals amb el suport de la web del projecte. Els alumnes de 4t d’ESO coordinen el procés d’apradinament digital i gestionen la pàgina web del projecte: https://sites.google.com/site/apadrinamentdigital1x1/home. Aquesta web inclou les eines necessàries de comunicació entre els padrins digitals i apadrinats, així com totes aquelles activitats pensades per afavorir l’envelliment actiu de la gent gran.

Objectius d'aprenentatge

  • Potenciar les habilitats digitals aprofundint en la selecció, configuració i programació d’entorns digitals.
  • Potenciar el pensament creatiu i innovador en el disseny i programació del material digital.
  • Fomentar la producció artística en el procés de creació de projectes.
  • Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
  • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat democràtica i participativa.

Seqüenciació

  1. Presentació del projecte Apadrinament digital 1x1 als diferents grups-classe implicats: 1.Alumnes de 1r d’ESO. Àrees: Optativa informàtica i educació visual i plàstica (30h). 2.Alumnes 4t d’ESO. Àrees: Optativa informàtica/emprenedoria i Servei comunitari (75h). 3.Conceptes: -Explicar en què consisteix el Projecte d’apadrinament digital 1x1. -Presentar la web del projecte. -Exposar els objectius i la metodologia de treball. -Plantejar les funcions dels alumnes segons curs. Alumnes 1r d’ESO: Padrins/es digitals. Disseny i programació de material digital. Alumnes 4t d’ESO: Coordinació i gestió del procés d’apadrinament. Gestió de la web del projecte (disseny, programació i manteniment). -Organitzar els grups de treball. (Temporització 1h)
  2. Apadrinament digital (Alumnes 4t d'ESO) 1.Gestió i organització de l'apadrinament digital. 2.Disseny i planificació de les diferents activitats d'apadrinament. (Temporització 15h)
  3. Apadrinament digital (Alumnes 1r d'ESO): 1.Conèixer i utilitzar la web del projecte. 2.Taller d'ús, manteniment i aplicacions de les eines digitals. 3.Taller d'apadrinament digital: contactar amb els avis i fer l'apadrinament. (Temporització 5h)
  4. Gestió de la web del projecte (Alumnes 4t d'ESO): 1.Disseny de la pàgina web: -Afegir activitats noves a la web del projecte. -Introduir el material digital dissenyat pels alumnes de 1r d’ESO. (Temporització 15h) 2.- Gestió de la web: -Coordinar la comunicació entre els padrins/es digitals i els avis a través de la web (correus electrònics). - Gestió del fòrum de dubtes. - Actualització de l’Agenda d’activitats de la web. - Creació d’un bloc per a publicar les pintures i les històries que pinten i escriuen els avis. - Gestió de la publicació dels vídeos al canal de youtube i de les imatges a l’Instagram. - Gestionar el facebook del projecte. - Gestió de l’avaluació de la pàgina web. (Temporització 59h)
  5. Presentar les fases del procés de disseny i programació del material digital (apps, animacions audiovisuals i jocs digitals) als alumnes de 1r d’ESO: 1.Entendre i observar la necessitat: -Fase d’exploració i observació de l’entorn per a poder determinar les necessitats de la gent gran. (Temporització 1h) 2.Definició dels reptes a resoldre: -Definir el repte que volem assolir i recerca d'informació. -Utilitzar diferents recursos com ara, Pinterest, Toolbox, Mind42, etc. (Temporització 1h) 3.Idear el material digital: -Taller de creativitat. -Fase de generació d’idees. -Avaluar les diferents propostes i justificar la solució. -Pla d’acció: concretar les diferents accions per tirar endavant la idea seleccionada. (Temporització 2h) 4.Prototipar el material digital: -Disseny dels elements visuals i artístics que formen l’aplicació (logotip, personatges, etc.). -Edició i tractament d’imatges, d’audio, etc, amb programari lliure (Gimp, audacity. vimeo, soundcloud, storyboard, etc.). -Disseny i programació del material digital (app, animació audiovisual o jocs digitals) amb programari lliure (Balsamiq, Mind42, App inventor, Scratch, etc.). (Temporització 15h) 5.Testar els prototips del material digital: -Provar les aplicacions i jocs a l’aula. -Visita al casal d’avis i presentació del material digital. (Temporització 2h) 6.Avaluació i millora (feedback): -Mantenir la comunicació amb el avis al llarg de tot el curs través de la pàgina web del projecte. (Temporització 3h)

Innovació

L'apadrinament digital intergeneracional està orientat a que siguin els joves els qui ofereixen aquest servei a la gent gran. Amb aquest fet pretenem que els alumnes se sentin útils i valorats per tota la comunitat d'aprenentatge, afavorint la motivació per aprendre.

Avaluació

L’avaluació proposada tindrà en compte sobretot l'avaluació per competències, i la implicació activa de l’alumnat en els procés de revisió i avaluació dels diferents aprenentatges, donant especial èmfasi a la valoració del grup de treball. PROCEDIMENT I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ: -Avaluació inicial al principi del projecte per ser conscients dels coneixements previs de l’alumnat. Eines: Kahoot, formulari, etc. -Avaluació del procés mentre avança el projecte tenint en compte els aprenentatges adquirits durant la realització de les diferents tasques. Eines: diaris d'aprenentatge, coRubrics, rúbriques d’autoavaluació i coavaluació. -Avaluació final del projecte per tenir consciència dels objectius assolits i aprofundir en les propostes de millora del projecte. Eines: enquestes de satisfacció al professorat, alumnes, pares i avis. Memòria final de projecte.

Gestió de l'alula

A l'aula els alumnes es situen en grups de 4 o 5 persones. Cada grup d'alumnes ha de disposar de diferents eines digitals, com ara ordinadors, tauletes i mòbil. El curs estarà penjat al moodle del centre i els alumnes han de ser autònoms en la distribució i desenvolupament de les tasques, assegurant-se la participació i valoració de tot el grup.

Participants

Àngels Camarena

Àngels Camarena

INS Santa Coloma de Farners
Sofia Molla

Sofia Molla

Col·legi Mare de Déu del Carme
Imma Pita

Imma Pita

Ins Santa Coloma de Farners
ROSER SANTAEULARIA SOLANS

ROSER SANTAEULARIA SOLANS

Institut de Santa Coloma de Farners
Mónica Sánchez

Mónica Sánchez

Institut de Santa Coloma de Farners

Competències

Àmbit digital
Àmbit personal i social
Àmbit tecnològic
Àmbit artístic
Àmbit de llengües

Tecnologia & Recursos

Eines digitals: ordinador, tauleta, ulleres 3D, mòbil (càmara, video, grabadora, etc.)
Programari lliure
Aplicacions
Xarxes socials
Moodle i web del projecte

Observacions / extres

Es pretèn construir una relació d’apadrinament digital de llarga durada i de continuïtat en el centre. Amb aquest projecte aconseguim ampliar el context social de la comunitat d’aprenentatge augmentant la motivació de l’alumnat, l’interès per aprendre i com a conseqüència la millora dels resultats dels alumnes.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari