Profile image
Escola Saavedra Tarragona
NIVELL EDUCATIU

Educació infantil

ESPECIALITAT

Comunicació i llenguatge

INTERES PRINCIPAL

Sense especificar

Matèries d'especialització

Nivells educatius

Interessos generals

La meva bio

Maria encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a Maria Roda Fuentes

  

Number Games Match Game Free Games for Kids Math

8,8

Created by parents and teachers, "Numbers Match" is the perfect teaching tool for number identification and counting skills combining exciting card matching game play with professional narration, fun music and positive feedback. It´s fun and easy for kids to use. NUMBERS IDENTIFICATION: •Match numbers to numbers •Match numbers to the group with the same number of items •Hear the numbers as you touch them •Discover new numbers, designs and layouts as you play COUNTING: •Count items and match them to their number •Match picture cards with the same number of items •Pop balloons and hear them count •"Show Me" option keeps cards face up for easier play ADDITIONAL FEATURES: •Items, numbers and instructions are professionally narrated •Hints and options allow you to customize difficulty •Players are rewarded with balloon popping and positive encouragement •Traditional memory match and color match available for purchase •Parental controls: Turn off sounds, music, purchases and links to our other apps •We do not collect personal information from our users. ===================================== Eggroll Games builds interactive toys that promote learning and engage children through colorful interactivity without confusing buttons or menus. Like us on Facebook at facebook.com/eggrollgames, follow us on Twitter @eggrollgames or drop in for a visit at EggrollGames.com!Creat pels pares i mestres, "Números Match" és l´eina d´ensenyament perfecte per a les habilitats d´identificació de nombre i de comptatge que combinen joc emocionant joc de correspondències targeta amb narració professional, música divertida i retroalimentació positiva. És divertit i fàcil d´usar per als nens.NÚMEROS D´IDENTIFICACIÓ:• Números del partit als números• Els números de partit per al grup amb el mateix nombre d´elements• Escoltar els números a mesura que les toca• Descobrir nous números, dibuixos i dissenys a mesura que juguesRECOMPTE:• Comptar objectes i relacionar-los amb el seu número• targetes d´imatge d´ajust amb el mateix nombre d´elements• globus pop i escoltar-comptar• "Show Me" opció manté cartes cap per amunt per al joc més fàcilCARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS:• Articles, nombres i instruccions són narrats professionalment• Consells i opcions li permeten personalitzar dificultat• Els jugadors són recompensats amb fer esclatar el globus i l´estímul positiu• fòsfor de la memòria tradicional i combinar colors disponibles per la seva compra• Els controls per a pares: Apagueu els sons, la música, les compres i els enllaços a les nostres altres aplicacions• No recopilem informació personal dels nostres usuaris.=====================================Eggroll Jocs construeix joguines interactius que promouen l´aprenentatge i es dediquen els nens a través de colors interactivitat sense botons o menús confusos.Igual que nosaltres a Facebook en facebook.com/eggrollgames, segueix-nos a Twittereggrollgames ni deixi caure en una visita al EggrollGames.com!

Toddler & Baby Games

9,3

Our children games pack is designed to be used by teachers, therapists and educators with the aim of improving the baby, toddler and children educational process. This application contains the full version of 9 different games without additional payments. Therefore this is the perfect pack of games for children to develop their intellectual skills and learning in a single application.The game is designed for children of kindergarten age. We bring a new and enriching world to the curious little fingers of young children.This is the complete list of games included in this app for toddlers:-COUNT AND MATCH - This game offers an essential experience with numbers and quantities.-SORT IT OUT - Teach your child about sorting and arranging with this fun sorting game.This app helps develop conceptualization, visual perception and fine motor skills. With parental assistance it can also develop language skills.-WHAT’S DIFFERENT - Discover which one is the odd one out. Enhance your child’s cognitive, language and visual perception skills, in visual differentiation skills.-MATCH IT UP - Finding the identical shape of the image out of the surrounding images and dragging it to the correct place.-FAMILIES - Helps develop important cognitive skills such as: categorization, conceptualization, generalization and abstraction. It also helps develop visual perception skills and fine motor skills. With parental assistance it can also develop language skills, for example, by naming the families, objects and colors.-PUZZLE - fun for puzzle beginners. Enjoy this clear, bright, colorful collection of square puzzles for babies, toddlers, and younger children.-MEMO GAME - an exciting game to exercise brain skills of the baby or kid.-COMPLETE THE SERIES - This new, highly educational game teaches your child about the world of relations through the completion of series.The series are based on various principles such as shape, color, size and quantity. The game develops primary math concepts, visual perception skills, such as visual differentiation, fine motor skills and with parental assistance can develop language skills.-MY PROFESSION - Teaches the child about the world of the professions and their tools.-MOSAIC GAME - helps develop visual perception skills and hand eye coordination. The game also develops perseverance, diligence and accuracy. Each board features an image made of colorful dots. The aim of the game is to copy the image by dragging the colorful dots from the palette to the correct empty spaces.This game is one of a series of educational games for kids. We believe that learning, playing, exploring and experimenting is what children do best. Children are fascinated with the wonderful, exciting world around them.Teach your child to sort, classify and organize with this fun game. This app helps to develop conceptualization, visual perception and motor skills.All our games are suitable for children of all ages. Edujoy cares about creating safe games, specially adapted for babies and preschoolers.▶ FIND OUT MORE EDUCATIONAL GAMESEdujoy has more than 50 games for children of all ages; from kindergarten to the elderly. Toddlers and babies from all over the world enjoy our games.▶ THANK YOU FOR SUPPORTING US!Thank you very much for playing Edujoy games. We love creating educational and fun games for you. If you have any suggestions or questions, feel free to send us your feedback or leave your comments.El nostre paquet de jocs infantils està dissenyat per ser utilitzat pels mestres, terapeutes i educadors amb l´objectiu de millorar el nadó, el nen i els nens procés educatiu. Aquesta aplicació conté la versió completa de 9 jocs diferents, sense pagaments addicionals. Per tant aquest és el perfecte paquet de jocs perquè els nens desenvolupin les seves habilitats intel·lectuals i d´aprenentatge en una sola aplicació.El joc està dissenyat per a nens en edat de jardí d´infància. Portem un món nou i enriquidor per als petits dits curiosos dels nens petits.Aquesta és la llista completa dels jocs inclosos en aquesta aplicació per als nens:-count I PARTIT - Aquest joc ofereix una experiència essencial amb números i quantitats.-sort IT OUT - Ensenyi al seu fill sobre la classificació i organització de la diversió amb aquesta classificació game.This aplicació ajuda a desenvolupar la conceptualització, la percepció visual i la motricitat fina. Amb ajuda dels pares també es pot desenvolupar habilitats del llenguatge.-Quin És DIFERENT - Descobreix quin és el senar cap a fora. Millorar el rendiment cognitiu, llenguatge del seu fill i les habilitats de percepció visual, en les habilitats visuals de diferenciació.-match IT UP - Trobar la manera idèntica de la imatge de les imatges circumdants i arrossegant al lloc correcte.-Les Famílies - Ajuda a desenvolupar importants habilitats cognitives tals com: categorització, conceptualització, la generalització i l´abstracció. També ajuda a desenvolupar habilitats de percepció visual i la motricitat fina. Amb ajuda dels pares també es pot desenvolupar habilitats de llenguatge, per exemple, en nomenar les famílies, els objectes i colors.-PUZZLE - Diversió per a novells del trencaclosques. Gaudir d´aquesta col·lecció brillant colorit clar, dels trencaclosques quadrats per als nadons, nens petits i nens més petits.-MEMO Joc - un joc emocionant per exercitar habilitats del cervell del nadó o nen.-Complete LA SÈRIE - Aquest nou joc, altament educatiu ensenya al seu fill sobre el món de les relacions a través de la realització de la sèrie series.The es basen en diversos principis, com ara la forma, color, mida i quantitat. El joc es desenvolupa conceptes matemàtics primaris, habilitats de percepció visual, com la diferenciació visual, habilitats motores fines i amb ajuda dels pares poden desenvolupar habilitats del llenguatge.My PROFESSIÓ - Ensenya al nen sobre el món de les professions i les seves eines.-MOSAIC JOC - ajuda a desenvolupar habilitats de percepció visual i la coordinació ull-mà. El joc també produeix paciència, diligència i exactitud. Cada targeta ofereix una imatge de colorits punts. L´objectiu del joc consisteix a copiar la imatge arrossegant els punts de colors a la paleta dels espais buits correctes.Aquest joc és un d´una sèrie de jocs educatius per a nens. Creiem que aprendre, jugar, explorar i experimentar és el que els nens fan millor. Els nens estan fascinats amb la meravellosa, excitant món que els envolta.Ensenyi al seu fill a separar, classificar i organitzar amb aquest divertit joc. Aquesta aplicació ajuda a desenvolupar la conceptualització, la percepció visual i la motricitat.Tots els nostres jocs són apropiats per a nens de totes les edats. Edujoy es preocupa per la creació de jocs assegurances, adaptats especialment per als nadons i nens en edat preescolar.▶ SABER MÉS JOCS EDUCATIUSEdujoy té més de 50 jocs per a nens de totes les edats; des de l´escola bressol fins als ancians. Els nens petits i els nadons de tot el món gaudeixen dels nostres jocs.▶ Gràcies pel teu suport dels Estats Units!Moltes gràcies per jugar jocs Edujoy. Ens encanta crear jocs educatius i divertits per a vostè. Si té qualsevol pregunta o suggeriment, no dubteu a enviar els seus comentaris o deixar els seus comentaris.

Experiències publicades per Maria Roda Fuentes

  

Llistes creades per Maria Roda Fuentes