Profile image
Escola La Romànica Barcelona
SEGUEIX
NIVELL EDUCATIU

Tots

ESPECIALITAT

Comunicació i llenguatge

INTERES PRINCIPAL

Realitat virtual

Matèries d'especialització

Diverses matèries

Nivells educatius

Educació primària

Interessos generals

Fotografia
Astronomia
Salut i forma física
Música (edició)
Programació
Edició de vídeo
Geolocalització
Robòtica
Ràdio i TV (producció)
Edició d’imatge
Codis QR

La meva bio

JOSEP MARIA encara no ha omplert la seva experiència

Valoracions associades a JOSEP MARIA Silva

  

Skitch - Snap. Mark up. Send.

9

Aplicació que permet afegir i compartir informació gràfica i textual sobre un pdf, una imatge o qualsevol captura

Guitar Tuner Free - GuitarTuna

8,8

Guitar Tuner és un afinador virtual d'instruments de corda (guitarra, baix ukelele, banjo, violí,...). El seu usuari té a l'abast més de 100 tipus d'afinació diferents. Apte per a principiants.

Screen Stream over HTTP

8,8

The application allows viewing the device screen in your web browser.No need of any additional software except for this app and a web browser.No annoying ads or pop-ups.The application works via WiFi and/or 3G/LTE network.App source code: https://github.com/dkrivoruchko/ScreenStreamThe main idea is to show your device screen during presentations and demos.It uses MJPEG to encode screen images and send them through the network. So it works with any desktop or mobile browser which supports MJPEG (Chrome, Safari, EDGE, Firefox).Fast and stable WiFi recommended because of high traffic and low network delay requirement. No Internet required, however, there must be a network connection between the client and the device.The number of client connections is unlimited, but be aware that each of them requires some CPU resources and bandwidth to send data.Application uses Android Cast feature and requires at least Android 5.0 to run.WARNING: This is not a real time streaming app. Expected delay is at least 0.5-1 second or more on slow devices, bad WiFi or on heavy CPU load by other apps.WARNING: This app is not designed for streaming video, especially HD video. Use Chromecast instead.WARNING: This app does NOT support SOUND streaming, because MJPEG does not support sound.WARNING: Some cell operators may block incoming connections to your device for security reasons, so, even if the device has an IP address from a cell operator, you may not be able to connect to the device on using this IP address.WARNING: Some WiFi networks (mostly public/guest) block connections between its clients for security reasons, so you may not be able to connect to the device via WiFi. For example, a laptop and a phone in this such a WiFi network will not be able to connect to each other.Known problems1.On some devices, system returns image in unknown format. Mostly on devices with no official Android 5.0 or above. Possible Android bug. App will show an error message. No solution available.2.On some devices no notification icon showing but notification is present. Android bug: 213309.3.Browser MJPEG support check is inaccurate. You can disable it in application settings.If there are any issues or ideas feel free to contact me.L´aplicació permet la visualització de la pantalla del dispositiu al seu navegador web.No hi ha necessitat de cap programari addicional a excepció d´aquesta aplicació i un navegador web.No hi ha anuncis o Pop-Ups.L´aplicació funciona a través de WiFi i / o la xarxa 3G / LTE.codi font de l´aplicació: https://github.com/dkrivoruchko/ScreenStreamLa idea principal és mostrar la pantalla del dispositiu durant les presentacions i demostracions.Utilitza MJPEG per codificar imatges de la pantalla i enviar-los a través de la xarxa. Pel que funciona amb qualsevol ordinador d´escriptori o navegador mòbil que suporta MJPEG (Chrome, Safari, EDGE, Firefox).Connexió ràpida i estable recomana causa de l´alt trànsit i requisit de retard xarxa de baixa. Sense Internet, però, ha d´haver una connexió de xarxa entre el client i el dispositiu.El nombre de connexions de client és il·limitat i tingueu en compte que cada un d´ells requereix alguns recursos de la CPU i ample de banda per enviar dades.Aplicació utilitza característica modelada Android i requereix almenys Android 5.0 per funcionar.ADVERTÈNCIA: Això no és una transmissió en temps real d´aplicacions. retard d´espera és d´almenys 0,5-1 segons o més en dispositius lents, mala connexió Wi-Fi o de càrrega en la CPU per altres aplicacions.ADVERTÈNCIA: Aquesta aplicació no està dissenyat per a la transmissió de vídeo, especialment el vídeo d´alta definició. Chromecast utilitzar al seu lloc.ADVERTÈNCIA: Aquesta aplicació no admet la transmissió SO, perquè MJPEG no admet so.ADVERTÈNCIA: Alguns operadors mòbils poden bloquejar les connexions entrants al seu dispositiu per raons de seguretat, de manera que, fins i tot si el dispositiu té una adreça IP d´un operador cel·lular, és possible que no sigui capaç de connectar-se al dispositiu en l´ús d´aquesta adreça IP.ADVERTÈNCIA: Algunes xarxes WiFi (majoritàriament públic / convidat) les connexions del bloc entre els seus clients per raons de seguretat, de manera que pot no ser capaç de connectar-se al dispositiu a través de WiFi. Per exemple, un ordinador portàtil i un telèfon en una xarxa WiFi aquest tipus no podran connectar-se entre si.Els problemes coneguts1. En alguns dispositius, el sistema retorna la imatge en format desconegut. Sobretot en dispositius amb cap oficial d´Android 5.0 o superior. Possible error d´Android. Aplicació mostrarà un missatge d´error. Cap solució disponible.2. En alguns dispositius sense icona de notificació que mostren la notificació, però està present. error Android: 213.309.xec de manutenció 3.Browser MJPEG està incorrecte. Es pot desactivar en la configuració de l´aplicació.Si hi ha algun problema o idees no dubti en posar-se en contacte amb mi.

Experiències publicades per JOSEP MARIA Silva

  

Llistes creades per JOSEP MARIA Silva